Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Es presenten les conclusions per acabar amb la problemàtica de les subvencions de les administracions públiques adreçades a les entitats socials

15 de julio de 2016

Ho han fet els membres de la Mesa de seguiment dels pactes per a la Inclusió Social i es pretén que les conclusions consensuades puguin ser la base per formular una Proposició no de Llei al Parlament de les Illes Balears.

Avui els membres de la Mesa de seguiment dels pactes per a la Inclusió Social del Parlament de les Illes Balears ha presentat les conclusions de la Jornada tècnica "Les subvencions de les administracions públiques adreçades a les entitats socials" celebrada el passat 10 de juny amb la participació de tècnics de les administracions públiques i també de les entitats on es poguessin posar en comú els problemes i les possibles solucions relacionats amb les subvencions. A la roda de premsa convocada a la sala d'actes del Parlament hi han assistit: Carme Muñoz (EAPN-IB) i un representant dels grups parlamentaris integrants de la Mesa de seguiment: Jaume Garau (Socialista), Sandra Fernández (Popular), Laura Camargo (Podem Illes Balears), Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Olga Ballester (Mixt).

Al llarg dels anys 2014 i 2015 els representants dels partits del Parlament de les Illes Balears, del Consell de Mallorca i de l'Ajuntament de Palma varen signar amb EAPN-IB els Pactes per a la Inclusió Social, uns acords on es reconeix el paper cabdal de les entitats socials en el nostre model de benestar, i la necessitat d'impulsar i concretar mesures per millorar la situació d'aquestes entitats i de les persones que atenen.

Per tal d'anar avançant en les demandes expressades en els pactes, es creà una comissió de seguiment pera cada un dels pactes signats. La comissió del pacte signat al Parlament de les Illes Balears, acordà que un dels temes més importants a abordar és el de la gestió de les subvencions i contractes per part de les administracions públiques. En aquest sentit, i com a primera passa, es va promoure aquesta jornada.

L'objectiu principal d'aquesta jornada va ser poder exposar les dificultats que es troben les entitats davant les diferents convocatòries de subvencions, tractar d'arribar a solucions consensuades amb experts i tècnics de les administracions i disposar d'un marc que pugui ser la base per formular una Proposició No de Llei a la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes Balears.

A manera de resum les conclusions de les Jornades van ser les següents:

1.- Cal deixar les subvencions per a projectes nous, no per a serveis socials que s'han convertit en imprescindibles per a la població. No s'han de prestar serveis públics a través de subvencions.
2.- Les convocatòries de subvencions han de sortir i concedir-se abans que comenci el període d'implementació.
3.- Les subvencions a entitats socials han de pagar-se anticipadament mitjançant bestretes sense aval, amb un percentatge econòmic important abans de l'inici de l'activitat i, en qualsevol cas, abans de finalitzar l'activitat subvencionada.
4.- Les convocatòries de subvencions a les entitats socials han de poder subvencionar el 100% del projecte presentat i redactar les bases per tal que, si la subvenció és menor que el sol·licitat, sigui possible la reformulació sense disminució de la quantitat proposada.
5.- Es necessari dur a terme la redacció d'una instrucció que serveixi com a manual general de justificació de subvencions d'acció social, i, en general, de projectes dirigits a col·lectius vulnerables que contempli:

a) Que es funcioni amb fórmules d'estimació de costs directes o indirectes (els indirectes com un percentatge dels directes) o bé amb justificacions modulars.
b) Que s'admetin com a despeses subvencionables totes les despeses que, raonablement, s'han de dur a terme per implementar els projectes.
c) Que les bases reguladores de les subvencions contemplin les despeses del personal dels projectes relacionades amb activitats d'oci i/o d'altres derivades de l'acompanyament a les persones beneficiàries.
d) Que qualsevol despesa inferior a 300 euros es pugui subvencionar i no considerar-se inversió.
e) Que es determini un criteri amb estimacions objectives i concretes per a la imputació de despeses generals als projectes.
f) Que es determini un criteri raonable per a la imputació de totes les despeses financeres de la entitat als projectes subvencionats.
g) Que s'accepti la justificació del pagament de despeses pagades per caixa amb el llibre major de comptabilitat.
h) Que es determini un sistema per tal d'aconseguir la simplificació administrativa i eliminar les càrregues administratives.
i) Que s'eximeixi a les entitats del pagament de taxes per acaraments de documentació.
j) Que les bases de subvenció no obliguin a estampillar tots els justificants de despesa, o altres feines que no serveixin realment per controlar l'adequada utilització dels fons.

6.- Que aquest reglament i instrucció sobre les subvencions al tercer sector es redactin amb la participació de les entitats socials.
7.- Que a la futura Llei del Tercer Sector s'inclogui el compliment del reglament esmentat i, com a obligatòria, la participació de les entitats en la redacció dels Plans Estratègics de subvencions dirigides a col·lectius vulnerables, i en la redacció de les bases reguladores d'aquestes, per tal que els projectes que se subvencionin contemplin les necessitats reals i les especials característiques dels col·lectius amb els quals fan feina.

Més informació ...
Documents