Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

La Sindicatura de Comptes lliura al Parlament l'Informe del Compte General de la CAIB corresponent a l'exercici 2014

29 de septiembre de 2016

Aquest Mati, la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, ha donat audiència al síndic major, Joan Rosselló i Villalonga i als síndics Bernat Salvà i Fernando Toll-Messia, amb motiu de la presentació de l'Informe del Compte General de la CAIB corresponent a l'exercici 2014, que ha estat elaborat per la Sindicatura de Comptes.

L'Informe, a més de les incidències que es detallen al final de cada apartat, conté un total de 60 recomanacions per a la millora de la gestió economicofinancera: 4 de carácter general a l’apartat introductori, 23 a l’administració General, 23 al servei de Salut (IBSALUT) i 10 a l’Agència Tributària (ATIB).

 A l'Informe s'adjunten els annexos, que contenen 80 quadres i 64 fitxes individualitzades per a cada una de les entitats analitzades, amb les seves dades més rellevants. A més, s'hi han adjuntat les al·legacions formulades.

La funció fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes consisteix en l'examen de l'activitat econòmica, financera i comptable del sector públic de les Illes Balears. Aquesta fiscalització té caràcter extern i permanent. Els resultats d'aquestes actuacions es concreten en l'elaboració d'informes o memòries que es trameten al Parlament de les Illes Balears i als ens fiscalitzats.

Els informes han de contenir les observacions i recomanacions derivades de la verificació de l'activitat objecte de control, d'acord amb les tècniques i els procediments d'auditoria pública.

Els informes de fiscalització que elabora la Sindicatura poden ser de caràcter general o específic.

  • Són informes generals els que examinen i comproven els comptes de rendició periòdica obligatòria de les entitats integrants del sector públic de les Illes Balears referits a un exercici econòmic.
  • Són informes específics els que recullen els resultats d'actuacions concretes de fiscalització que es facin sobre entitats, períodes, comptes, operacions, activitats o serveis determinats, inclosos dins l'àmbit d'actuació de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.