Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no aprova una moció relativa a política lingüística en matèria d'ensenyament

4 d'octubre de 2016


La iniciativa ha estat presentada pel Grup Mixt-Ciutadans.

El Ple del Parlament no ha aprovat la moció del Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), relativa a política lingüística del Govern en matèria d'ensenyament.

La iniciativa ha estat defensada pel diputat Xavier Pericay qui ha sotmès a debat i a votació l'aprovació dels següents punts:

1. Garantir que la llengua castellana, en tant que llengua oficial de l’Estat, és usada a l’ensenyament públic i concertat com a llengua vehicular en “una proporció raonable”, tal com prescriula disposició addicional trenta-vuitena de la LOMCE i com es desprèn de la sentència del Tribunal Constitucional de 28 de juny de 2010 referida a l’Estatut de Catalunya.

2. Garantir que la llengua anglesa és introduïda progressivament com a llengua vehicular de l’ensenyament públic i concertat, de manera homogènia a tot el territori de la comunitat i en combinació amb un pla de formació del personal docent.

3. Garantir que a les proves d’accés a la universitat els fulls de temari estiguin en les dues llengües oficials, de manera que qualsevol estudiant que s’hi presenti pugui optar lliurement per una o altra versió.

4. Garantir que en els fulls de preinscripció i de matrícula corresponents a educació infantil i a primer cicle d’educació primària hi figuri una casella on els pares puguin triar en quina llengua, al marge de l’anglesa, volen que siguin escolaritzats els seus fills.

Fixació de posicions

En torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris Miquel Vidal (Popular), Laura Camargo (Podem Illes Balears), Bel Busquets (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Enric Casanova (Socialista).

Votacions

Exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació separada per punts essent rebutjada la moció amb el resultat següent:

- Punt 1.- Rebutjat per 20 vots a favor (Popular i Mixt-Ciutadans) i 29 en contra (Podem, MÉS per Mallorca, El Pi, MÉS per Menorca i Socialista). 

- Punt 2.- Rebutjat per 21 vots a favor (Popular i Mixt-Ciutadans) i 30 en contra (Podem, MÉS per Mallorca, El Pi, MÉS per Menorca i Socialista). 

- Punt 3.- Rebutjat per 20 vots a favor (Popular i Mixt-Ciutadans), 29 en contra (Podem, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista) i 3 abstencions (El Pi).

 

Més informació ...
Documents