Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a simplificar els procediments administratius per al traspàs de negocis entre familiars

11 d'octubre de 2016

El Ple del Parlament ha aprovat part d’una proposició no de llei del Grup Parlamentari Popular relativa a suport a l’empresa familiar que ha estat presentada i defensada per la diputada Margaret Mercadal. Els tres punts aprovats de la iniciativa, amb la incorporació de dues esmenes fan referència a:

Punt 2.- Instar el Govern de les Illes Balears a simplificar els procediments administratius tenint en compte els problemes específics de les empreses familiars que dificulten el traspàs de negocis entre familiars. (Amb esmena de modificació del Grup Socialista).

 Punt 4.- Instar Govern de les Illes Balears perquè fomenti la iniciativa emprenedora i la creativitat entre l’alumnat dels centres educatius amb inclusió de continguts o activitats relacionades amb l’empresa familiar. (Amb esmena de modificació del Grup Socialista).

Punt 5.- Instar el Govern de l’Estat a modificar la Llei de l’Impost de Societats per tal que s’incrementi la deducció per reinversió dels benefici. (Amb esmena reconvertida d’addició del Grup MÉS per Menorca).

Intervencions

Els grups parlamentaris han presentat fins a 3 esmenes a la iniciativa que han estat defensades pels parlamentaris Josep Castells, amb 1 esmena (MÉS per Menorca) i Enric Casanova, amb 2 esmenes (Socialista). El grup proposant les ha acceptat totes i han estat incorporades a la votació final, amb la reconversió de l’esmena de substitució del Grup MÉS per Menorca cap a addició d’un punt nou (punt 5).

En torn de fixació de posicions dels grups que no han presentat esmenes han intervingut Alberto Jarabo (Podem-Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears) iOlga Ballester (Mixt–Ciutadans–Partido por la Ciudadanía).

Votacions

Exhaurit el debat, la proposició no de llei ha estat sotmesa a votació separada per punts, amb la incorporació de les esmenes acceptades, essent el resultat següent:

 - Punt 1: Rebutjat per 24 vots a favor (Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt-Ciutadans) i 31 vots en contra (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista).

- Punt 2: Aprovat per unanimitat (amb esmena Socialista).

- Punt 3: Rebutjat per 25 vots a favor (Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt-Ciutadans) i 31 vots en contra (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista).

- Punt 4: Aprovat per 40 vots a favor (Popular, Socialista, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt-Ciutadans) i 16 vots en contra (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca) (amb incorporació esmena Socialista).

- Punt 5: Aprovat per unanimitat (amb esmena de MÉS per Menorca).