Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern d'Espanya a abonar els 240 milions deuros del Conveni de Carreteres

11 d'octubre de 2016

En relació a la liquidació del deute de 240 milions d’euros contret pel govern d’Espanya amb el Govern de les Illes Balears vinculat als Convenis en matèria de carreteres signats per ambdues administracions els anys 1998 i 2004.

El Parlament ha aprovat una Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista,  amb la incorporació de dues esmenes del Grup Mixt-Ciutadans, mitjançant la qual “insta el Govern d’Espanya a complir el protocol d’intencions firmat el 3 de desembre de 2015 entre el govern de l’Estat i el Govern Balear, pel qual el primer es comprometia a abonar al segon, entre 2016 i 2018, els 240 milions corresponents al Conveni de carreteres subscrit el 2004, a raó de 80 milions d’euros cada any”. Així mateix el Parlament reitera “la necessitat de la urgent revisió, per part del Govern d’Espanya i d’acord amb el Govern de les Illes Balears, del finançament econòmic destinat a la nostra Comunitat, sempre en el marc de la imprescindible i imperiosa reforma de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA)”. La iniciativa socialista ha estat defensada pel diputat Damià Borràs.

Intervencions

Els grups parlamentaris han presentat fins a 4 esmenes a la iniciativa que han estat defensades pels parlamentaris Marta Maicas, amb 1 esmena (Podem Illes Balears), Gabriel Company, amb 1 esmena (Popular) i Xavier Pericay, amb 2 esmenes (Mixt-Ciutadans). El grup proposant ha acceptat les del Grup Mixt (la primera amb una transacció) i no ha acceptat les altres formulades.

En torn de fixació de posicions dels grups que no han presentat esmenes han intervingut Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Nel Martí  (MÉS per Mallorca).

Votació

Exhaurit el debat, la proposició no de llei ha estat sotmesa a votació separada per punts, amb la incorporació de les esmenes acceptades del Grup Mixt-Ciutadans, essent el resultat següent:

- Punt 1: Aprovat per 37 vots a favor (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt-Ciutadans) i 19 vots en contra (Popular). Amb la incorporació de l'esmena transaccionada Mixt-Ciutadans.

- Punt 2: Aprovat per unanimitat, amb la incorporació de l'esmena Mixt-Ciutadans.