Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a treballar per impedir que les empreses elèctriques tallin l'electricitat a famílies en pobresa energètica

11 d'octubre de 2016

El Parlament ha aprovat una Proposició no de llei del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a convertir el bo social en una mesura efectiva contra la pobresa energètica a l’àmbit elèctric, la qual ha estat defensada pel diputat Carlos Saura. La iniciativa originària que constava de tres punts, ha estat modificada durant el debat quan s’han acceptat les esmenes presentades conjuntament pels grups Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, juntament amb la transaccionada del Grup Mixt-Ciutadans. L’esmena formulada pel Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears, no ha estat acceptada. Així doncs, la proposició no de llei finalment votada i aprovada ha quedat redactada de la manera següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat, juntament amb les entitats socials a definir el concepte de consumidor vulnerable d’acord amb els criteris de renda per càpita de la unitat familiar (Esmena incorporada).

1bis.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a establir que, per ser beneficiari del bo social elèctric, es tindrà en compte com a criteri principal el factor de renda per càpita de la unitat familiar, així com que es tengui en compte la situació de dependència, discapacitat o malaltia crònica dels demandants del bo social (Esmena incorporada)

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a reclamar a les companyies elèctriques la quantitat econòmica que varen rebre com a excés de compensació pels costos de transició a la competència entenent que la Comissió Europea obligarà al fet que es produeixi a la seva devolució (Esmena incorporada transaccionada).

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a fer una auditoria de tots els costos del sistema elèctric per assegurar que s’està pagant de més a instal·lacions ja amortitzades (Esmena incorporada).

3bis.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar per impedir que les empreses elèctriques tallin l’electricitat a qualsevol família que es trobi en situació de pobresa energètica a les nostres illes (Esmena incorporada, aprovada per unanimitat).

3ter.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a actualitzar el conveni entre Endesa i la FELIB i ampliar-ho a més empreses per tal de garantir que això es compleixi (Esmena incorporada, aprovada per unanimitat).

Intervencions-Debat

Els grups parlamentaris han presentat fins a 8 esmenes a la iniciativa que han estat defensades pels parlamentaris Maria Antònia Sureda, amb 1 esmena (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Conxa Obrador (Socialista), David Abril (MÉS per Mallorca), Patricia Font (MÉS per Menorca), amb 6 esmenes presentades conjuntament, i Olga Ballester (Mixt-Ciutadans), amb 1 esmena.

En torn de fixació de posicions dels grups que no han presentat esmenes, ha intervingut la diputada Sandra Fernández (Popular).

Més informació ...