Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una moció d'El Pi relativa a la concertació de serveis públics

18 d'octubre de 2016

La iniciativa ha estat aprovada amb modificacions perquè s’han aprovat esmenes a cada un dels tres punts originaris.

El Ple del Parlament ha aprovat una moció del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a la concertació dels serveis públics. La iniciativa, defensada a l’hemicicle pel diputat Josep Melià, ha incorporat en els tres punts esmenes dels grups parlamentaris, i ha queda aprovada de la manera següent:

1. El Parlament de les Illes Balears constata, valora positivament i insta el Govern de les Illes Balears a continuar amb la concertació de serveis que es du a terme a conselleries com Educació, Serveis Socials i Salut.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a avaluar, tenint en compte paràmetres de qualitat i de satisfacció dels usuaris, els resultats de la concertació de serveis que es du a terme a conselleries com Educació, Serveis Socials i Salut, i a continuar la concertació quan l’avaluació sigui positiva. (esmena reconvertida a addició del Grup MÉS per Menorca)

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar, tot d’acord amb la normativa marc  d’obligada aplicació, la possible introducció de canvis normatius per facilitar i fer àgil la concertació de serveis públics sempre tenint per objectiu la universalitat dels serveis públics i l’eficiència dels fons públics i sota els principis de transparència, imparcialitat i publicitat. (dues esmenes transaccionades dels Grups MÉS per Mallorca i Socialista)

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a firmar convenis de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, amb els col·legis professionals i amb les cambres de comerç perquè en la tasca de govern i gestió s’aprofiti el coneixement i l’experiència d’aquestes entitats, sempre que aquest conveni correspongui a l’interès general i no a finalitats particulars de determinades corporacions mercantils. (esmena de modificació de Podem Illes Balears)

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que en els plecs de contractació per a la concertació de serveis públics, es posi especial atenció als plecs de les prescripcions tècniques que hagin de regir la realització de la prestació, de manera que s’estableixin les condicions necessàries per oferir la major qualitat als usuaris del servei, així com als plecs de clàusules administratives particulars de manera que entre les obligacions contractuals essencials es trobi la qualificació dels treballadors per a la funció que exerceixen i el compliment dels drets laborals. (esmena d’addició del Grup Mixt -Ciutadans-)

Intervencions

Els grups parlamentaris han presentat a la moció fins a 11 esmenes, que han estat defensades per Olga Ballester, del Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía); per Josep Castells, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca; per Margalida Capellà, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca; per Marta Maicas, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears; i per María José Camps, del Grup Parlamentari Socialista.

En fixació de posicions dels grups que no han presentat esmenes, ha intervingut la diputada María José Ribas (Popular).