Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova el límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2017

18 d'octubre de 2016

El sostre de despesa no financera per a 2017 és de 3.839,64 M€, amb un 10,4% d’increment sobre el de 2016. La consellera Catalina Cladera ha presentat la xifra del sostre de despesa al Parlament, que l'ha ratificada per majoria de vots.

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat per 33 vots a favor (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista), 21 en contra (Popular i Mixt-Ciutadans) i 3 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears), el límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2017 de la comunitat autònoma de les Illes Balears que ascendeix a 3.839,64 M€.

Al cinquè punt de l'ordre del dia de la sessió plenària celebrada aquest matí, s'ha produit la compareixença de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, Catalina Cladera, per tal de debatre i votar la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2017, d'acord amb el que preveu l'article 6.2.b) de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Després de l'exposició de la consellera Cladera, han anat fixat la posició els diferents grups parlamentaris amb la intervenció d'Antoni Camps (Popular), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca), Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans) i Andreu Alcover (Socialista).

Les CCAA han d'aprovar un límit màxim de despesa financera

El Consell de Govern aprovà el passat 7 d'octubre el límit màxim de despesa no financera per a l’exercici de 2017 de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que quedà fixat en la quantia de 3.839.643.570 euros, i autoritzà la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques a presentar-lo davant el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i davant el Consell de Política Fiscal i Financera, i també a sotmetre aquest límit màxim davant el Parlament de les Illes Balears per tal de ratificar-lo.
 
La Llei Orgànica 2/2012 disposa que l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals han d’aprovar un límit màxim de despesa no financera, límit que ha de ser coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb la denominada regla de despesa. Aquest límit marca el sostre de l’assignació de recursos dels pressuposts respectius.

Segons la mateixa llei, la variació de la despesa computable de l’Administració de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals no ha de superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut a mitjà termini de l’economia espanyola, taxa que ha de calcular el Ministeri d’Economia i Competitivitat i que constitueix, en darrera instància, la principal referència que han de tenir en compte aquestes administracions públiques en l’elaboració dels seus pressuposts generals anuals.
 
En aquest mateix sentit es pronuncia la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que a més disposa que el Consell de Govern, abans de dia 1 d’agost de cada any, ha d’aprovar el límit màxim de despesa no financera que ha de ser ratificat posteriorment pel Parlament de les Illes Balears.
  

Més informació ...