Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei per la qual es dissol el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Menorca

18 d'octubre de 2016

L'Assemblea General del Col·legi d'Agents Comercials de Menorca va aprovar, en la sessió extraordinària de 20 de novembre de 2013, la seva dissolució. Avui el Ple del Parlament ha aprovat la llei.
 

El Parlament ha aprovat, per assentiment de tots els grups parlamentaris, la Llei per la qual es dissol el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Menorca. Abans, el Ple ha procedit a acordar la proposta de la Mesa de la cambra de tramitació directa i en lectura única d'aquesta iniciativa legislativa.

El Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Menorca es va fundar dia 8 de gener de 1926 i l'any 1977 es va adaptar al Reial Decret 3595/1977, de 30 de desembre, pel qual es va aprovar l'Estatut general de col·legis d'agents comercials.

Posteriorment, el 14 de gener de 2009, es va inscriure al Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears.

Durant els últims anys, el Col·legi d'Agents Comercials de Menorca havia experimentat una reducció important en el nombre de persones col·legiades, amb la disminució consegüent dels ingressos per quotes d'adscripció, la qual cosa impossibilitava el finançament de les despeses ordinàries del col·legi i l'acompliment de les seves funcions sense solució de continuïtat.

Davant aquesta situació, l'Assemblea General va aprovar, en la sessió extraordinària de 20 de novembre de 2013, la dissolució del Col·legi d'Agents Comercials de Menorca. En la mateixa sessió es va acordar la ratificació dels acords adoptats en les tres assemblees generals extraordinàries que varen tenir lloc amb anterioritat, relatives també a la dissolució de la corporació, al cessament de les persones titulars dels òrgans de govern, a la finalitat del romanent líquid sobrant del col·legi i al nomenament d'una comissió liquidadora.

 

Més informació ...
Documents