Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Aprovada la Llei per la qual s'estableixen ajudes socials a les persones amb hemofilia o altres coagulopaties congènites

18 d'octubre de 2016

Finalment, en el darrer punt de l'ordre del dia de la sessió, relatiu a l'elecció d'un membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, el Sr. Andreu Ferrer i Juan no ha estat elegit en no haver-se obtingut una majoria superior a les tres cinquenes parts dels membres de la cambra.

El Ple del Parlament ha aprovat per assentiment la Llei per la qual s'estableixen ajudes socials a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut un tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit sanitari públic de les Illes Balears.

El projecte de llei, aprovat en Consell de Govern de dia 22 de juliol del 2016, ha estat defensat durant la sessió parlamentària per la consellera de Salut del Govern de les Illes Balears, Patricia Gómez, i s'ha acordat la seva tramitació directa i en lectura única.

Per fixar la posició dels grups parlamentaris han intervingut Vicent Serra (Popular), Montserrat Seijas (Podem Illles Balears), Isabel Busquets (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca), Olga Ballester (Mixt-Ciutadans) i Vicenç Thomàs (Socialista). 

Contingut de la llei

La llei consta d’un preàmbul, sis articles i dues disposicions finals.

L’article 1 determina l’objecte de la llei, que és regular una ajuda social complementària a la que atorga l’Administració General de l’Estat adreçada a les persones afectades d’hemofília o altres coagulopaties congènites, contaminades per virus de l’hepatitis C (VHC) com a conseqüència d’haver rebut tractaments amb concentrats de factors de coagulació en l’àmbit del sistema sanitari públic de les Illes Balears, alhora que determina la quantia de l’ajuda, que és igual a la que atorguen altres comunitats autònomes.

L’article 2 regula la titularitat del dret, incloent-hi els casos de mort de la persona beneficiària directa.

Els requisits per obtenir l’ajuda es regulen en l’article 3, mentre que l’article 4 en regula el pagament fraccionat per raons pressupostàries. Al procediment de concessió i a la possible revocació de l’ajuda i al seu règim sancionador, s’hi dediquen els articles següents.

La comunitat autònoma de les Illes Balears té competència en la matèria que regula la llei d’acord amb el que disposa l’Estatut d’Autonomia, aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que, en l’article 30.15 i 30.48, li atorga competència exclusiva en matèria d’organització,  funcionament i control dels centres sanitaris públics i dels serveis de salut, així com en matèria d’acció i benestar social, i l’article 31.4 li atorga competència de desplegament legislatiu i execució en matèria de sanitat i salut.

Més informació ...
Documents