Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple acorda crear una ponència per estudiar el reconeixement de l'ús terapèutic del cànnabis

25 d'octubre de 2016

El Ple del Parlament ha acordat la creació d'una ponència d'estudi, al si de la Comissió de Salut, amb l'objectiu de recollir les opinions i aportacions d'experts i autoritats en la matèria per tal d'abordar amb rigor els següents punts:

1. El reconeixement de l'ús terapèutic del cànnabis per part d'aquelles persones malaltes per a les quals aquesta substància pugui ser un bon complement o substitutiu en el tractament de diferents símptomes, així com l'eventual formació i atenció en el sistema sanitari públic.

2. Promoure la regulació específica de l'activitat de les associacions cannàbiques i els clubs socials de cànnabis i cultiu, des d'una perspectiva de salut pública i de reducció de riscos associats a l'ús de cànnabis entre els seus associats, així com la creació d'un registre públic específic per a aquestes associacions.

3. Proposar especialment entre els joves el desenvolupament de nous programes d’informació, prevenció i promoció de la salut en drogodependències i consum del cànnabis. (amb esmena incorporada del Grup Mixt-Ciutadans transaccionada)

Aquest és el text aprovat derivat del debat de la proposició no de llei presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista i Podem Illes Balears, que ha estat defensada pels diputats David Abril, Patricia Font, Vicenç Thomàs i Carlos Saura.

El Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), amb la intervenció de Xavier Pericay, ha defensat una esmena, que ha estat acceptada pels grups proposants amb una transacció.

En torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris Vicent Serra (Popular) i Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Finalment, exhaurit el debat s'ha procedit a la votació separada per punts, amb el resultat següent:

- Punts 1 i 3 (amb esmena transaccionada) aprovats per 52 vots a favor (Mixt, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, Socialista) i 2 abstencions (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

- Punt 2 aprovat per 34 vots a favor (Mixt, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, Socialista) i 20 abstencions (Popular i El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Més informació ...