Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Projecte de llei de pressuposts de la CAIB per a 2017 entra al Parlament

31 d'octubre de 2016

A l’estudi i a l’aprovació d’aquest projecte de llei, s’hi ha d’aplicar el procediment legislatiu comú, llevat d’algunes consideracions especials, com és el fet que aquesta iniciativa legislativa gaudeix de preferència en la tramitació respecte dels altres treballs de la cambra.

 

Avui matí, la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, Catalina Cladera, ha lliurat a la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2017, perquè se n'iniciï la tramitació parlamentària.

Divendres passat el consell de Govern aprovà el projecte de Pressuposts per a 2017, per un import global de 4.668 milions d'euros. Els estats de despeses dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’any 2017 tenen en compte el límit de despesa no financera aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 7 d’octubre de 2016, ratificat pel Parlament de les Illes Balears el dia 18 d’octubre per un import màxim de 3.839.643.570 euros

Audiència

La presidenta del Parlament ha rebut a la sala Montenegro, la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, qui ha estat acompanyada pels membres del seu equip, el director general de Pressuposts, Joan Carrió i la secretària general, Begoña Morey. També hi han estat presents la lletrada oficiala major del Parlament, Esperança Munar, i el cap de gabinet de presidència, Antoni Jiménez.

Roda de premsa

Tot seguit a l'acte protocol·lari de recepció del projecte de pressuposts, la consellera i la presidenta del Parlament han ofert una roda de premsa per explicar als mitjans de comunicació les xifres bàsiques del document i per explicar el tràmit parlamentari que ha de seguir.

Tramitació parlamentària

Així, doncs, el projecte de llei dels pressuposts de la CAIB per a l'any 2017, ha iniciat avui la seva tramitació parlamentària i amb aquesta finalitat, la Mesa del Parlament s'ha reunit avui mateix per admetre'l a tràmit. També n'ha ordenat la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com la d'anuncis en mitjans de difusió general, i l'obertura d'un període de 15 dies perquè els grups recaptin opinions i es duguin a terme les compareixences previstes per part dels consellers. Així mateix, la Mesa, ha ordenat que, simultàniament, se n'obri un termini ordinari de presentació d'esmenes parcials  i un termini de 11 dies per a la presentació d'esmenes a la totalitat.

Les esmenes que suposin augment de crèdit o modificació substantiva i alternativa d’ingressos només seran admeses si, a més de complir els requisits generals, proposen el reajustament corresponent.

Si no es presenta o no s’aprova cap esmena a la totalitat, el projecte passarà a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, en el si de la qual es constitueix la ponència per a l’elaboració de l’informe i es realitza el dictamen de la comissió.

Un cop redactat el dictamen s’inclou per al seu debat i votació en una sessió plenària. Finalitzada aquesta, es publicarà el Diari de sessions del Ple i, si el projecte de llei ha estat aprovat, la llei resultant serà també publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (que en marca la vigència) i en el Boletín Oficial del Estado.