Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a presentar i executar el més aviat possible el Pla d'Infraestructures Educatives

2 de noviembre de 2016

També insta l’executiu a continuar amb el pla d’eliminació de fibrociment amb amiant i eliminació de barreres arquitectòniques.

 

El Ple del Parlament ha aprovat dos dels tres punts d’una moció registrada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en matèria d’infraestructures educatives, amb  l’acceptació de dues esmenes per part del diputat proposant de la iniciativa Miquel Vidal presentades conjuntament pels grups MÉS per Mallorca i Socialista.

D’aquesta manera, la cambra ha acordat, per una part, instar el Govern de les Illes Balears a presentar i executar el més aviat possible el Pla d'Infraestructures Educatives amb la finalitat de construir aquelles que siguin necessàries i de realitzar el manteniment de les existents, dotant així les Illes Balears de les infraestructures educatives que li pertoquen i, per l'altra part, a continuar amb el pla d’eliminació de fibrociment amb amiant, així com les barreres arquitectòniques, en les instal·lacions dels centres educatius.

El punt rebutjat, amb el vots favorables però insuficients dels grups Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt-Ciutadans, ha estat el primer de la moció: El Parlament de les Illes Balears, atès que, tant el PSIB-PSOE com MÉS, partits integrants de l'actual pacte de governabilitat, proposaven en els seus respectius programes electorals destinar entre un 4,4% i un 5% del PIB a educació, insta el Govern de les Illes Balears a destinar, al llarg d'aquesta legislatura, aquesta quantia al pressupost d'educació, i atès que el 5% del PIB representa aproximadament 1.300 milions d'euros, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern que, com a mínim, per a l'any 2017, es destini al pressupost d'educació una quantia no inferior als 1.000 milions d'euros.

Intervencions

Els grups parlamentaris han presentat fins a 4 esmenes a la iniciativa. Salvador Aguilera, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, n’ha defensat una, mentre que les tres restants han estat presentades i defensades conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Socialista, a través de les intervencions de Bel Busquets i Enric Casanova.

En torn de fixació de posicions ho han fet els parlamentaris Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca) i Olga Ballester (Mixt-Ciutadans).

Durant la intervenció de rèplica del grup parlamentari proposant, el diputat Miquel Vidal ha acceptat dues de les tres esmenes de les presentades conjuntament per MÉS per Mallorca i Socialista que, per tant, han estat incorporades a la votació final.

Aleshores, exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació separada per punts essent el resultat següent:

Punt 1.- REBUTJAT, per 26 vots a favor i 30 en contra.

Punt 2.- APROVAT, per 55 vots a favor (amb incorporació esmena).

Punt 3.- APROVAT, per 43 vots a favor i 3 abstencions (amb incorporació esmena).

Més informació ...
Documents