Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una iniciativa relativa al Pla hidròlogic de les Illes Balears

8 de noviembre de 2016

La iniciativa presentada pel Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos) ha estat esmenada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

El Ple del Parlament ha aprovat tres dels quatre punts d'una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Mixt  (Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) relativa al Pla hidrològic de les Illes Balears, amb la incorporació de les esmenes formulades pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca. La iniciativa ha estat defensada per la diputada Olga Ballester i, després de les esmenes acceptades i efectuades les votacions, ha quedat aprovada de la manera següent:  

b) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que, en el marc de la revisió del Pla Hidrològic de les Illes Balears, s'estableixi el tractament terciari obligatori per a les depuradores que vessin les aigües depurades en llocs amb més vulnerabilitat i risc d'afecció ambiental i prioritzant la reutalització del recurs resultant d'aquest tractament (Esmena transaccionada MÉS per Menorca).

c) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que en el marc de la revisió del Pla Hidrològic de les Illes Balears, es reculli l'obligatorietat d'anàlisis periòdiques de les aigües residuals industrials, amb el detall i la periodicitat que es requereixi d'acord amb el risc ambiental que comporti el tipus d'activitat. (Esmena MÉS per Menorca).

d) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que, en el marc de la revisió del Pla Hidròlògic de les Illes Balears, s'estableixi progressivament l'obligació d'usar aigua depurada, degudament tractada, per part d'ajuntaments i empreses públiques i privades per a la realització d'activitats com a neteja de carreres, neteja de vehicles, neteja de contenidors i regs de jardins, entre d'altres. (Esmena incorporada MÉS per Menorca).

El primer punt que ha estat rebutjat deia el següent:

a) El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que, per acomplir els articles 27 i 64 de la normativa PHIB2015, realitzi, en col·laboració amb els municipis, un pla de reconversió de la xarxa subministradora d'aigua potable on es determinin terminis, prioritat dels municipis i una estimació pressupostària per a les millores integrals de la xarxa de cada municipi. Aquest pla de reconversió quedarà reflectit en els pressuposts anuals fins a la seva finalització.

Esmenes

Els grups parlamentaris Popular, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears han presentat fins a 5 esmenes a la iniciativa, que han estat defensades per Margaret Mercadal (Popular, 1 esmena), Josep Castells (MÉS per Menorca, 3 esmenes) i David Martínez (Podem Illes Balears, 1 esmena). El grup proposant ha acceptat les esmenes del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, que han estat incorporades a la votació final, i ha rebutjat les altres.

Fixació de posicions

En torn de fixació de posicions, han intervingut Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Sílvia Limones (Socialista).

Votacions

Exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació separada per punts amb el resultat següent:

Punt a.- Rebutjat per 22 vots a favor, 32 en contra i 3 abstencions.

Punt b.- Aprovat per 54 vots a favor i 3 abstencions (amb esmena incorporada)

Punt c.- Aprovat per unanimitat (amb esmena incorporada).

Punt d.- Aprovat per unanimitat (amb esmena incorporada).

Més informació ...