Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova una moció relativa a la política del Govern en relació amb la coordinació amb els ajuntaments

15 de noviembre de 2016

La iniciativa del Grup Popular ha estat aprovada per unanimitat amb la incoporació de nombroses esmenes.

El Ple del Parlament ha aprovat per unanimitat els set punts de la moció presentada pel Grup Parlamentari Popular, defensada per la diputada Núria Riera, relativa a la política del Govern en relació amb la coordinació amb els ajuntaments. El grup proposant ha acceptat la incorporació a la iniciativa de 6 de les 14 esmenes formulades pels grups parlamentaris. Així, la moció aprovada ha quedat redactada amb el text següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes  Balears a apostar per la política municipal, la coordinació amb les entitats locals i l’enfortiment de les relacions interadministratives.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar progressivament el percentatge de participació del Fons de cooperació municipal destinat a les entitats locals en els successius pressuposts generals de la comunitat autònoma. (Amb esmena incoporada dels Grups MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca)

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les IllesBalears a avaluar el resultat del Fons de Seguretat Pública regulat pel Decret 13/2013 i a establir els canvis necessaris en aquest, així com en la normativa de coordinació de polícia per tal de donar més estabilitat a les plantilles de policies locals i reduir la interinitat dels seus membres. (Amb esmena incoporada dels Grups MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca)

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar suport a les agrupacions de voluntaris de protecció civil dels municipis de les Illes, a millorar progressivament les ajudes específiques que se’ls hi destinen, i a donar continuïtat a les reunions periòdiques amb els caps d’agrupació per escoltar de primera mà les seves necessitats i reivindicacions. (Amb esmena in voce incorporada)

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir impulsant el Servei de corporacions locals com a eina interadministrativa activa per a la coordinació municipal, així com a potenciar el Centre de documentació municipal (CEDOMU) com a eina de suport documental eficaç. (Amb esmena incoporada del Grup Socialista)

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reconèixer la feina dels habilitats estatals de les illes, que despleguen la seva labor com a secretaris, interventors, secretaris-interventors i tresorers de les entitats locals, així com totes aquelles persones que treballen en l'àmbit municipal, i a continuar col·laborant amb ells en l'elaboració de normativa i documentació específica per a l'administració local. (Amb esmena incoporada dels Grups MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca)

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar un nou impuls a la Comissió del Pacte Local, per enfortir les relacions institucionals entre les administracions de les illes, garantir la presència i participació dels representants municipals en la presa de decisions dels assumptes autonòmics amb transcendència en l’administració local, avançar en la modernització i interoperabilitat entre les administracions, així com col·laborar en l’anàlisi i distribució clara de competències autonòmiques i locals d’acord amb la normativa bàsica estatal i el nostre Estatut d’Autonomia. (Amb esmena incoporada dels Grups MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista)

Intervencions

En torn de defensa de les esmenes presentades han intervingut en el debat Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Patricia Font (MÉS per Menorca), Xico Tarrés (Socialista) i Marta Maicas (Podem Illes Balears). Mentre que, en torn de fixació de posicions, ho han fet Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Olga Ballester (Mixt-Ciutadans).

Més informació ...
Documents