Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la modificació de la Llei de capitalitat de Palma de Mallorca

29 de noviembre de 2016

Se substitueix la denominació oficial de ‘Palma de Mallorca’ per ’Palma’.

El Ple del Parlament ha aprovat per majoria de vots la Llei de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre de capitalitat de Palma de Mallorca. Les esmenes mantingudes pels grups parlamentaris han estat finalment rebutjades.

L’aprovació de la modificació legislativa ha estat conseqüència del debat i la votació del dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, de la Proposició de llei presentada per l’Ajuntament de Palma, de capitalitat de Palma de Mallorca.

Intervencions

Per a la defensa de les esmenes presentades, pel Grup Parlamentari el Pi-Proposta per les Illes Balears ha intervingut Josep Melià (1 esmena); mentre que pel Grup Parlamentari Mixt, ho ha fet Xavier Pericay (4 esmenes).

En torn de fixació de posicions, en contra o a favor de les esmenes, han intervingut Álvaro Gijón (Popular), Baltasar Picornell (Podem Illes Balears), Bel Busquets(MÉS per Mallorca), Patricia Font (MÉS per Menorca) i Jaume Garau (Socialista).

Contingut de la llei

Se substitueix al títol i a tot el text de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, la denominació de "Palma de Mallorca" per "Palma".

A continuació de l’article 88 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, s’afegeix el següent article:

Article 88 bis

Atesa la consideració de la seva doble i triple insularitat i en el marc dels acords econòmics entre el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma que es derivin del desenvolupament d’aquesta llei, s’han de garantir, en tot cas i com a mínim, per als residents de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, les mateixes condicions establertes per a les persones residents a Palma, quant a tarifes i abonaments per a l’accés a la ciutat des del port i des de l’aeroport.

Així mateix, els estudiants universitaris i de cicles de formació professional amb residència a Menorca, Eivissa i Formentera han d’accedir al transport públic en les mateixes condicions que els residents a Palma.

Finalment, també s’afegeix la següent disposició addicional cinquena a l’esmentada llei:

Disposició addicional cinquena.

Als efectes del que preveu l’article 88 bis, s’establiran els acords de caràcter tècnic i de col·laboració administrativa corresponents amb els consells insulars per tal de fer efectiu que els residents a Menorca, Eivissa i Formentera que hi tenguin dret, puguin obtenir els seus títols de transport a la seva illa de residència.