Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes Balears

29 de noviembre de 2016

El Ple del Parlament ha aprovat per la majoria dels vots de la cambra el punt cinquè de l’ordre del dia del plenari d’avui, relatiu al dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei de creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes Balears.

Abans del debat d’aquest punt, i gràcies a l’acceptació de tots els grups parlamentaris d’una alteració de l’ordre del dia, s’ha procedit al debat i a la votació de la petició del Grup Parlamentari Popular de sol·licitar un dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears sobre l’esmentat dictamen, que ha estat rebutjada per 32 vots en contra i 23 vots a favor.

Presentació del projecte

El projecte de llei ha estat presentat per part del Govern de les Illes Balears per la consellera de Transparència, Cultura i Esports, Ruth Mateu.

Defensa de les esmenes mantingudes

Per defensar les esmenes que, havent-ho estat en comissió, no han estat incorporades al dictamen del Ppojecte de llei, han intervingut Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), amb 8 esmenes; Silvia Tur (Mixt-GentxFormentera-PSIB), amb 1 esmena (2 retirades); Xavier Pericay (Mixt-Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), amb 6 esmenes; i Juan Manuel Lafuente (Popular), amb 2 esmenes. Totes les esmenes han estat rebutjades per majoria de vots en una votació final.

En torn en contra de les esmenes han intervingut els parlamentaris Aitor Morrás (Podem Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca), David Abril (MÉS per Mallorca) i Vicenç Thomàs (Socialista).

Contingut de la llei

Aquesta llei es desenvolupa en un títol preliminar i dos títols més, vint-i-sis articles, una disposició addicional, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

El títol preliminar -"Disposicions generals"-, integrat per tres articles, recull l’objecte, l’àmbit d’aplicació i els principis generals.

El títol I estableix la creació de l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears amb la finalitat de fomentar els valors i els principis que informen aquesta llei i de dur a terme el seguiment de les obligacions que estableixen aquesta i altres lleis, així com prevenir i investigar activitats que hi resultin contràries.

Per garantir-ne la independència i l’autonomia funcional, l’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears s’adscriu al Parlament de les Illes Balears.

El títol II regula les obligacions dels càrrecs públics en relació amb la informació sobre retribucions i declaracions patrimonials.

Més informació ...