Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no aprova una iniciativa relativa a la redistrució de la recaptació de la Llei de l'impost d'estades turístiques

7 de febrero de 2017

El Ple del Parlament de les Illes Balears no ha aprovat una Proposició no de llei, presentada pel Grup parlamentari Popular, relativa a la redistribució de la recaptació de la Llei de l’impost d’estades turístiques, per la majoria dels vots de la cambra. La iniciativa, que ha estat defensada per la portaveu del Grup Popular, Margalida Prohens, proposava l’aprovació dels punts següents:

1r. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a deixar sense efecte l'acord de la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible i que es faci una nova proposta tenint en compte els projectes municipals.

2n. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a la modificació del sistema de distribució dels ingressos obtinguts amb l'Impost Sostenible, donant més pes als municipis dins de la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible.

3r. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, que, en cas que la proposta aprovada segueixi endavant, es facin càrrec del cost que han tingut els ajuntaments per a la redacció dels projectes no aprovats.

Esmenes i intervencions

Els grups parlamentaris han presentat quatre esmenes a la iniciativa (3 per part de Podem Illes Balears i, conjuntament, 1 per part de MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca). Les esmenes, que no han estat acceptades pel grup proposant, han estat defensades pels parlamentaris Salvador Aguilera, Antoni Reus i Josep Castells.

Al torn de fixació de posicions, per part del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, ha intervingut Josep Melià, mentre que, per part del Grup Parlamentari Mixt, ho ha fet Montserrat Seijas i, finalment, per part del Grup Parlamentari Socialista, s’ha manifestat Isabel Oliver.

Votacions

Exhaurit el debat s'ha procedit a la votació de la iniciativa, separada per punts, essent el resultat següent:

Punt 1.- Rebutjat per 33 vots en contra (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Sílvia Tur, Montserrat Seijas i Xelo Huertas) i 24 vots a favor (Popular, Mixt-Ciutadans i El Pi-Proposta per les Illes Balears)

Punt 2.- Rebutjat per 33 vots en contra (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Sílvia Tur, Montserrat Seijas i Xelo Huertas) i 24 vots a favor (Popular, Mixt-Ciutadans i El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Punt 3.- Rebutjat per 33 vots en contra (Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista, Sílvia Tur, Montserrat Seijas i Xelo Huertas), 19 vots a favor (Popular) i 5 abstencions (Mixt-Ciutadans i El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Més informació ...