Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova reclamar al Govern de l'Estat els 120 milions d'euros del conveni de carreteres

7 de febrero de 2017

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la reclamació de la incorporació als Pressuposts Generals de l’Estat de 120 milions d’euros del conveni de carreteres. La iniciativa, que ha estat defensada pel portaveu Socialista, Andreu Alcover, ha proposat l’aprovació del punt únic següent:

El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de l’Estat que inclogui dins els pressuposts generals de l’Estat per al 2017 una partida de 120 milions d’euros, i la seva posterior transferència, per fer front al compromís adquirit amb la comunitat de les Illes Balears, segons protocol d’intencions signat el passat 3 de desembre de 2015.

Esmenes i intervencions

Els grups parlamentaris Popular i MÉS per Mallorca han presentat sengles esmenes a la iniciativa socialista. Les esmenes, que no han estat acceptades pel grup proposant, han estat defensades pels parlamentaris Antoni Camps i Joana Aina Campomar.

Al torn de fixació de posicions, per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, ha intervingut, David Martínez; per part del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, ho ha fet Jaume Font; pel Grup parlamentari MÉS per Menorca, Patricia Font i, finalment, per part del Grup Parlamentari Mixt, Xavier Pericay.

Votacions

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la iniciativa essent aprovada per 36 vots a favor (Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt-GentxFormentera-PSIB) i 20 abstencions (Popular, Xelo Huertas, Montserrat Seijas i Mixt-Ciutadans).

Més informació ...