Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Andreu Ferrer i Juan pren possessió com a membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic RTVIB

8 de febrero de 2017

També s'ha celebrat al Parlament la primera reunió del Consell Assessor encapçalada pel seu director general Andreu Manresa.

A la sessió de la Mesa del Parlament Andreu Ferrer i Juan ha promès el càrrec com a membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de desembre de 2016, d’acord amb les Normes reguladores per a l’elecció dels membres del Consell Assessor de Continguts i Programació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, elegí Ferrer atesa la renúncia de Santiago Colomar Ferrer.

Primera reunió del Consell Assessor de Continguts i Programació

Després de la presa de possessió, a la Sala d'Actes del Parlament, s'ha celebrat la primera reunió del Consell Assessor de Continguts i Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, encapçalada pel seu director general Andreu Manresa.

Les funcions del Consell Assessor es determinen a l’article 25 de la Llei 15/2010 que, en general, fan referència a la tasca d’assessorament i assistència al Consell de Direcció i al director o la directora amb la definició i l’avaluació de les polítiques de programació i de continguts de l’ens.

El Consell Assessor de Continguts i de Programació és integrat per 15 membres, els quals han de representar la pluralitat de la societat balear i de les illes que la componen: els sectors professional, educatiu i cultural, les associacions de consumidors i usuaris, i també les associacions representatives de persones amb discapacitat i dels joves i la gent gran. De la mateixa manera, es prescriu que els membres del Consell Assessor seran elegits pel Parlament per majoria de tres cinquenes parts i per un mandat de quatre anys, que transcorregut un mes sense haver aconseguit aquesta majoria en serà suficient la majoria absoluta, i que la condició de membre del Consell Assessor no exigeix dedicació exclusiva ni dóna dret a remuneració, llevat de la percepció de dietes, fixades reglamentàriament, per assistència a les reunions.

Més informació ...