Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova una moció relativa a l'aplicació transversal de la Llei d´igualtat

14 de febrero de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a política general del Govern en matèria d´igualtat. La iniciativa, que ha estat defensada per la diputada Sandra Fernández, ha estat aprovada per unanimitat, gràcies a l'acceptació d'una esmena transaccionada al primer punt de la inciativa, quedant redactada de la manera següent:

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a concretar, en el termini màxim d´un any, el calendari i el pressupost específics per la posada en marxa de les infraestructures, serveis i actuacions necessàries per donar compliment a la Llei d'Igualtat entre dones i homes de les Illes Balears. (Esmena de modificació transaccionada  Socialista, Podem-, MÉS per Menorca i Mitx-GentxFormentera-PSIB).
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar una major visibilitat i difusió a totes les actuacions i iniciatives relatives al foment de la igualtat entre dones i homes i la lluita contra la violència masclista.

Intervencions

Per a la defensa de les quatre esmenes presentades (una d'elles acceptada), han intervingut les diputades següents: Silvia Cano (Socialista), Marta Maicas (Podem Illes Balears) i Patricia Font (MÉS per Menorca). Mentre que, al torn de fixació de posicions, ho han fet les parlamentàries Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Montserrat Seijas (Grup Mixt).

Més informació ...
Documents