Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple pren en consideració la modificació de la Llei reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes Balears

14 de febrero de 2017

El Ple del Parlament ha pres en consideració per 38 vots a favor i 19 en contra la Proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les Illes Balears.

Per fer-ne la defensa ha intervingut el diputat Nel Martí (MÉS per Menorca), mentre que per fixar-ne la posició ho han fet els parlamentaris David Martínez (Podem-Illes Balears), David Abril (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans), Silvia Tur (Mixt-GentxFormentera-PSIB), Juan Manuel Lafuente (Popular) i Maria José Camps (Socialista). Ara, la Mesa de la cambra n'acordarà la tramesa a la comissió competent i l'obertura del termini corresponent d'esmenes, sense que en siguin admissibles esmenes de totalitat de devolució. La proposició seguirà el tràmit previst per als projectes de llei.

Contingut de la iniciativa

D'acord amb la exposició de motius

La Proposició de llei preveu per una banda reduir substancialment el nombre de signatures, i s’amplia el termini per a recollir-les, per poder presentar davant el Parlament una iniciativa legislativa popular. També, es redueixen les exclusions dels temes que poden ser objecte d’una ILP, s’amplia l’abast de les persones que poden signar les peticions, i s’encomana a la Junta Electoral la funció de vetllar pel procediment de recollida de signatures.

La Proposició de llei també inclou la iniciativa legislativa popular per a la convocatòria de consultes populars, d’acord amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia i la legislació corresponent.

D’altra banda, es proposa d’incloure la necessitat de fixar un termini de tres mesos, per tal que les iniciatives legislatives, un cop hagin finit els tràmits parlamentaris pertinents, siguin incloses automàticament en l’ordre del dia de la sessió plenària i, d’aquesta manera, no es deixi llur inclusió a l’arbitri dels òrgans de govern del Parlament.

L’experiència de tramitació de les iniciatives legislatives populars també posa en relleu la necessitat de reforçar la intervenció dels promotors en el debat de totalitat, com també en la tramitació posterior de les iniciatives que superin aquest debat. Per això, aquesta llei reconeix als promotors noves facultats d’actuació i intervenció, especialment en el treball de les comissions legislatives.

Finalment, cal destacar el fet que sigui el Parlament qui dicti, en el termini de sis mesos a comptar de la publicació d’aquesta llei, les instruccions pertinents per a garantir l’aplicació de la signatura electrònica a la presentació de les iniciatives populars. Amb el compliment d’aquest requisit, es facilita notablement l’exercici d’aquest dret de participació ciutadana.

 

Més informació ...