Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una iniciativa relativa a reclamar la titularitat del domini o d'altres drets reals immatriculats a favor de l'Església catòlica

21 de febrero de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat una proposició no de llei presentada pels grups parlamentaris Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa a "reclamar la titularitat del domini o d’altres drets reals immatriculats a favor de l’Església catòlica a les Illes Balears", amb l'acceptació d'esmenes, alguna d'elles transaccionades.

Per a la defensa de la iniciativa han intervingut els parlamentaris Laura Camargo (Podem Illes Balears) i Margalida Capellà (MÉS per Mallorca). El text acordat durant el debat i finalment aprovat és el següent:  

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de de les Illes Balears a recaptar del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantil i Béns Mobles de les Illes Balears totes les immatriculacions realitzades per l'Església catòlica a les Illes Balears, des de 1946 fins avui. (Amb esmena incorporada del Grup MÉS per Menorca).
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar, en un termini màxim de sis mesos, un llistat de tots aquells béns que des de 1978 han estat immatriculats favor de l'Església catòlica a l'àmbit de les Illes Balears. Aquest informe serà enviat a les administracions públiques afectades i al Parlament balear amb la finalitat de facilitar les actuacions que corresponguin. (Amb esmena incorporada del Grup MÉS per Menorca).
  3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a procedir a dur a terme l'elaboració d'un estudi interinsular, en el termini màxim de sis mesos des de que es disposi del llistat a què fa referència el punt 2, sobre els efectes de les immatriculacions per part de l'Església catòlica en la gestió, conservació i difusió dels béns inclosos als diferents Registres Insulars de Béns de Interès Cultural. (Amb esmena trasaccionada incorporada del Grup Socialista i El Pi-Proposta per les Illes Balears).
  4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de de les Illes Balears a col·laborar amb tots aquells procediments judicials iniciats a instàncies d'entitats locals de les Illes Balears, o qualssevol legitimats, l'objecte de les quals sigui la recuperació de béns immobles immatriculats per l'Església catòlica (Amb esmena transaccionada incorporada de El Pi-Proposta per les Illes Balears).
  5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir línies directrius per a una correcta presentació i difusió del significat cultural i històric dels béns que hagi pogut immatricular l'Església catòlica convertint-los en privatius, entesa la protecció dels béns immatriculats com a part integrant i fonamental de la pròpia activitat de conservació i protecció del patrimoni històric i religiós. Aquestes línies directrius hauran d'incloure els mecanismes públics necessaris per a la supervisió d'aquests béns, amb la finalitat d'evitar els canvis d'usos que, derivats de la conversió en béns de caràcter privatiu, desvirtuïn la seva finalitat cultural originària.

Intervencions

Per a la defensa de les set esmenes presentades a la iniciativa, han intervingut Patricia Font (MÉS per Menorca), amb dues esmenes; Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), amb tres esmenes; i Jaume Garau (Socialista), amb altres dues esmenes. Al torn de fixació de posicions han intervingut, Antoni Camps (Popular) i Olga Ballester (Mixt-Ciutadans).

Votacions

Exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació separada per punts (amb les esmenes incorporades) amb el resultat següent:

Punt 1.- Aprovat per 38 vots a favor i 18 en contra.

Punt 2.- Aprovat per 38 vots a favor i 18 en contra.

Punt 3.- Aprovat per 37 vots a favor i 18 en contra.

Punt 4.- Aprovat per 38 vots a favor i 18 en contra.

Punt 5.- Aprovat per 32 vots a favor, 20 en contra i 3 abstencions.

Més informació ...