Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta els governs espanyol i català a cercar una solució política i no judicial a la situació que viu Catalunya

21 de febrero de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, en "suport a la democràcia i contra la judicialització del procés sobiranista de Catalunya".

Per a la defensa de la iniciativa ha intervingut la diputada Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), qui ha proposat formular una proposta de modificació de la iniciativa originària, en atenció a les esmenes que s'hi havien presentat, la qual ha quedat redactada amb el text següent:

El Parlament de les Illes Balears insta els governs espanyol i català a cercar una solució política i no judicial a la situació que viu Catalunya.

Intervencions

Els diputats dels grups parlamentaris MÉS per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Socialista han intervingut en primer lloc en atenció a les esmenes que havien registrat: Nel MartíJosep Melià i Xico Tarrés. Al torn de fixació de posicions han intervingut: Miquel A. Jerez (Popular), David Martínez (Podem Illes Balears) i Xavier Pericay (Mixt-Ciutadans).

Votacions

Exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació de la iniciativa essent aprovada per 35 vots a favor (MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears, Socialista, Mixt -GentxFormentera-PSIB, Xelo Huertas i Monsterrat Seijas) i 20 en contra (Popular i Mixt-Ciutadans).

Més informació ...