Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova una moció relativa a la normativa de la policia local

28 de febrero de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat tres dels sis punts d'una moció presentada pel Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans, relativa a normativa sobre policies locals. La iniciativa, que ha estat defensada per la diputada Olga Ballester, ha incorporat una esmena que ha modificat el text inicial i ha quedat redactada i aprovada amb la redacció següent: 

1- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar, en el menor temps possible i amb el màxim consens amb les entitats locals, un projecte de llei de modificació de la Llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, que impulsi un nou model de policia local basat en l'estabilitat, la formació i l'eticitat de les plantilles, a més de la cooperació entre ajuntaments via acord i associació municipal. (Amb la incorporació de l'esmena).

2.- El Parlament insta el Govern balear que, a través de l'EBAP, ajudi i col·labori amb els municipis tant en l'elaboració d'un calendari de convocatòries en el qual s'incloguin tots els municipis com en la realització dels processos selectius.

3.- Pel que fa a la fase d'oposició, la prova d'aptitud física, que es regeix a l'apartat 2.a) de l'article 145 del Reglament Marc de coordinació de policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 28/2015, de 30 d'abril, quedarà convalidada:

a) si s'acredita haver-la superat amb les convocatòries que realitza anualment d'EBAP per acreditar la condició física;

b) si aquesta acreditació està datada amb data inferior a dos anys respecte del procés selectiu.

Esmenes

Per a la defensa de les esmenes presentades, han intervingut els parlamentaris: Nel Martí (MÉS per Menorca), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears) i Xico Tarrés (Socialista). Aquests grups han defensat conjuntament una esmena que, finalment, ha estat incorporada com a punt 1 de la moció, al haver-se acceptat pel grup proposant. Així mateix, per part del Grup Podem Illes Balears, el diputat Alberto Jarabo ha defensat una esmena d'addició, que ha estat rebutjada pel grup proposant:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar una auditoria interna del que va passar l'anterior legislatura en la Direcció General d'Emergències i Interior per tal d'aclarir a la ciutadania quins controls s'efectuaven a les policies locals i particularment en aquelles sotmeses a investigació judicial i a extreure conclusions per tal que no es tornin a repetir situacions d'abús de poder i de corrupció als cossos de seguretat locals.

Al torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris Nuria Riera (Popular) i Josep Melià (El Pi-Proposta per les illes Balears).

Votacions

Finalment, exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació separada dels sis punts originaris de la moció amb el resultat següent:

Punt 1.- Aprovat per unanimitat. Amb la incorporació de l'esmena.

Punt 2.- Rebutjat per 33 vots en contra i 23 vots a favor.

Punt 3.- Rebutjat per 33 vots en contra, 2 a favor i 20 abstencions.

Punt 4.- Rebutjat per 33 vots en contra, 4 a favor i 19 abstencions.

Punt 5.- Aprovat per unanimitat.

Punt 6.- Aprovat per 55 vots a favor i 1 en contra.

 

 

Més informació ...
Documents