Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no pren en consideració una iniciativa relativa a la reducció de la pobresa energètica de les Illes Balears

28 de febrero de 2017

El Ple del Parlament no ha pres en consideració una Proposició de llei, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per a la reducció de la pobresa energètica de les Illes Balears. La iniciativa legislativa ha estat rebutjada per 31 vots en contra, 7 vots a favor i 18 abstencions.

Intervencions

Per a la defensa de la iniciativa ha intervingut el diputat Jaume Font, mentre que al torn de fixació de posicions ho han fet els parlamentaris Carlos Saura (Podem Illes Balears), David Abril (MÉS per Mallorca), Patricia Font (MÉS per Menorca), Monsterrat Seijas (Mixt), Conxa Obrador (Socialista) i Sandra Fernández (Popular).

Contingut de la iniciativa

L'objectiu d'aquesta iniciativa era que el Govern adoptàs mesures per pal·liar i reduir la pobresa energètica en els habitatges en situació de vulnerabilitat de la Comunitat Autònoma.

La iniciativa considerava en situació de vulnerabilitat les persones o unitats de convivència amb ingressos totals superiors a una vegada l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) o iguals o inferiors a 2 vegades l'IPREM en còmput anual. Enguany aquesta forquilla es situa entre els 532 i els 1065 € mensuals. Fins als 1.331 € mensuals (2,5 IPREM) si es tracta d'una família nombrosa, amb menors a càrrec, amb una víctimes de violència de gènere, afectats per desnonaments o amb una discapacitat igual o superior al 33%, entre d’altres situacions.

Es considerava en situació d'especial vulnerabilitat les persones o unitats de convivència amb ingressos iguals o inferiors a una vegada l'IPREM en còmput anual. És a dir, inferiors als 532 € mensual. Fins als 798 € (1,5 IPREM) en els supòsits especials abans esmentats.

La Proposició de Llei establia ajudes de fins al 100% del cost de la factura de la llum i el gas per al col·lectiu considerat en situació d'especial vulnerabilitat i d'entre el 50 i el 75% per al considerat en situació de vulnerabilitat. El percentatge de l'ajuda dependria de la situació i dels membres de la unitat de convivència.

Per evitar la suspensió del subministrament energètic es contemplava que els Serveis Socials que detectin casos de vulnerabilitat els posaran en coneixement del subministrador. En cap cas es podria tallar el subministrament energètic si l'empresa no ha posat en coneixement de l’Ajuntament corresponent l'impagament amb una antelació mínima de 20 dies.

També es  volia incloure l'obligació per part del Govern de les Illes Balears d'elaborar un Pla de mesures d'eficiència energètica, en el qual es prioritzassin les actuacions en habitatges en situacions de vulnerabilitat.

Més informació ...