Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a gestionar els ports esportius i instal·lacions nàutiques recreatives

7 de marzo de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat una Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a la transferència a la comunitat autònoma dels ports de Maó, La Savina, Eivissa i Alcúdia i de les instal·lacions nàutiques del Port de Palma. La iniciativa, defensada pel diputat Josep Melià, s'ha aprovat amb la incorporació de una esmena formulada pel Grup Parlamentari Popular  i ha quedat redactada amb els tres punts següents:

Primer. Instar el Govern de l’Estat que procedeixi a la desafectació dels ports d’interès general de Maó, Eivissa, la Savina i Alcúdia per tal que siguin gestionats pel Govern de les Illes Balears.

Segon. Instar el Govern de l’Estat a transferir a la comunitat autònoma de les Illes tots els ports esportius i les instal·lacions nàutiques recreatives existents als ports d’interès general.

Tercer. Instar el Govern de les Illes Balears a defensar davant el Govern de l’Estat que la gestió dels ports de Maó, Eivissa, la Savina i Alcúdia i de tots els ports esportius i les instal·lacions nàutiques recreatives de les Illes Balears estiguin o no a ports d’interès general correspon al Govern de les Illes Balears.

Esmenes i intervencions

L'esmena, finalment incorporada al text aprovat, presentada pel Grup Popular, ha estat defensada per la diputada Mabel Cabrer.  Al torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris: David Martínez (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Patricia Font (MÉS per Menorca), Olga Ballester (Mixt-Ciudadans), Silvia Tur (Mixt-GentxFormentera-PSIB) i Damià Borràs (Socialista).

Votació

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la iniciativa essent aprovada per 51 vots a favor i 2 vots en contra (Mixt-Ciutadans).

Més informació ...