Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament acull una sessió de la Comissió General de Consells Insulars per debatre les esmenes presentades al seu reglament

6 de marzo de 2017

Avui horabaixa s’ha reunit al Parlament, per segona vegada, la Comissió General de Consells Insulars (CGCI) per presentar i debatre les esmenes formulades a l’esborrany del Reglament de la Comissió. En aquest sentit la CGCI preveu acordar crear una subcomissió de treball per analitzar totes les esmenes presentades i traslladar al ple de la Comissió un nou document de Reglament per a la seva aprovació final.

Fer notar que dia 28 de novembre del 2016 es va celebrar la sessió constitutiva de la CGCI al mateix Parlament, en la qual s’acordà un primer esborrany de reglament de funcionament de la Comissió.

Què és la Comissió General de Consells Insulars?

La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, va preveure, entre altres, dues noves fórmules de cooperació institucional. En l’àmbit de l’executiu es va crear la Conferència de Presidents, i en l’àmbit del legislatiu l'Estatut preveu la Comissió General de Consells Insulars.

Així doncs, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears a l'article 53 estableix que: “Es crea en el si del Parlament la Comissió General de Consells Insulars, de composició paritària Parlament-consells insulars. Dita comissió elaborarà el seu propi reglament que ha de ser aprovat per les dues terceres parts dels seus membres, i que en regularà la composició, l’organització i les funcions”.

Atès que l'esmentada comissió paritària no estava prevista a l'actual Reglament del Parlament de les Illes Balears, fou necessari que s'acordàs la seva constitució per disposició legal. Per tant, dia 24 de novembre de 2015, a iniciativa del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, el Ple del Parlament aprovà per assentiment la Llei de la Comissió General del Consells Insulars, que creava al si del Parlament l’esmentada Comissió de composició paritària Parlament-Consells Insulars.

La finalitat d’aquesta comissió és aprovar per dues terceres parts dels seus membres, el reglament, la composició i les funcions de l’òrgan, d’acord amb el que es preveu a l’article 53 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Mentrestant estarà integrada per 24 vocals, 12 diputats o diputades nomenats pels grups parlamentaris d’acord amb les proporcions acordades per Mesa i Junta de Portaveus en la present legislatura, i 3 consellers o conselleres per cadascun dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, amb la garantia de la participació de tots els grups polítics presents als consells insulars.

La composició quedarà sense efectes una vegada aprovada en el marc del seu Reglament la composició definitiva de la Comissió de Consells Insulars "per les dues terceres parts dels seus membres".

Reunió de la Sessió de la Comissió General de Consells Insulars al Parlament