Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova una moció relativa a eficiència energètica

7 de marzo de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat una moció del Grup Parlamentari Podem Illes Balears relativa a línies polítiques general del Govern en matèria d’energia. La iniciativa que ha estat defensada pel diputat Carlos Saura, ha quedat finalment aprovada amb l’acceptació de tres esmenes; la resta han estat rebutjades pel grup proposant. Aleshores, la iniciativa originària ha quedat aprovada amb la redacció dels punts següents:

  • El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure a la Llei de canvi climàtic i transició energètica mesures concretes per augmentar l'eficiència energètica i disminuir el consum. Tant a administracions locals (auditoria energètica, implantació de Leds, reformes d'eficiència) com a edificis privats, especialment a grans consumidors (hotelers, grans superfícies comercials, etc.).
  • El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure a la Llei de canvi climàtic i transició energètica l'obligació de contribuir al fons de pobresa energètica a les grans comercialitzadores.
  • El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer un estudi i un registre de zones urbanes, zones industrials, espais degradats, teulades per posar plaques fotovoltaiques en col·laboració amb consells i ajuntaments, evitant el sòl rústic.
  • El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a facilitar, en les operacions de retirada d'amiant als edificis públics i privats, la instal·lació de teulades aptes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
  • El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar substancialment la dotació pressupostària de la Direcció General d'Energia per tal de poder dur a terme les polítiques necessàries de disminució de consum i l'aposta decidida per l'augment de renovables.
  • El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol a derogar el Decret Llei 900/2015, conegut com a Impost al sol.
  • El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar, via la Llei de Canvi climàtic i Transició energètica, una transició cap a la sobirania energètica de les Illes Balears, basada en l’eficiència energètica, les energies renovables, l’autosuficiència i la democratització de l’energia.

Intervencions i esmenes

A la iniciativa s’han presentat fins a 13 esmenes: 3 del Grup Popular, 5 presentades conjuntament pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista, 2 del Grup Parlamentari Socialista i 3 conjuntament dels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca. Per a la defensa de sengles esmenes han intervingut els parlamentaris: Santiago Tadeo (Popular), David Abril (MÉS per Mallorca), Patricia Font (MÉS per Menorca) i Silvia Limones (Socialista).

Al torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears ha intervingut Josep Melià i pel Grup Parlamentari Mixt ho ha fet Montserrat Seijas.

 

Més informació ...
Documents