Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no aprova una moció del Grup Popular relativa a transport públic

21 de marzo de 2017

El Ple del Parlament ha rebutjat una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a la política del Govern en matèria de transport públic. La iniciativa, que ha estat defensada per la diputada Mabel Cabrer, proposava l'aprovació del següent text:

A.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a deixar sense efectes l’aprovació inicial el Pla Insular del Servei de Transport regular de viatgers per carretera publicat en el BOIB núm. 10, de 24 de gener de 2017, tota vegada que s’ha constatat el següent:

1.- Nul·litat de ple dret per vulneració del Decret 41/2006, de 28 d’abril, que aprovà el Pla Director Sectorial del Transport de la CAIB, publicat al BOIB núm. 66, de 6 de maig de 2006,que és plenament vigent i forma part de l’ordenament jurídic la qual cosa implica que per canviar el mode de transport des de l’aeroport i passar d’un model tramviari-ferroviari a un model per carretera, s’ha de modificar prèviament el Pla Director Sectorial.

2.- Nul·litat de ple dret per absència del procediment legalment establert per a l’aprovació del Pla Insular del Servei de Transport regular de viatgers per carretera, atès que a l’expedient hi manquen els informes de viabilitat econòmica, social i mediambiental, les previsions de noves infraestructures de la xarxa viària i ferroviària, estudi econòmic financer i els informes de les administracions afectades i dels sectors afectats.

3.- Nul·litat de ple dret per vulneració de les competències pròpies dels Consells Insulars. Es tracta d’una norma aprovada per un òrgan incompetent que seria nul·la de ple dret, i vulnera tant l’article 70 i 72 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears quant l’article 6g) de la llei 4/2014 de transport terrestre i mobilitat sostenible de les Illes Balears

4.- El contingut del Pla suposa una improvisació constant, manca d’estudis que avaluïn les rutes que s’hi contenen, manca de pressupost, ni temporalització per a inversions previstes de gran magnitud (tercers carrils a les autopistes) i que son necessàries segons el pla per assolir l’objectiu fixat d’augment de la demanda.

B.- El Parlament de les Illes Balears rebutja expressament la reducció d’aturades contemplades en el Pla Insular del Servei de Transport regular de viatgers per carretera i la motivació de que això redundarà en la millora de la salut perquè caminaran més.

C.- El Parlament de les Illes Balears rebutja que el 60% del dèficit total previst per tot el transport públic per carretera de Mallorca (més de 3.5 milions d’euros) es destini a les rutes de l’aeroport i no es prioritzi altres rutes més necessàries pels residents a les Illes Balears

D.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a tramitar un pla insular de transport per carretera dins la legalitat amb transparència, audiència a les administracions i sectors afectats, amb rutes clares i dèficit previst per aquestes, amb les inversions previstes quantificades i temporalitzades ,amb informes sobre l’afecció sobre les carreteres afectades, aturades a les zones turístiques, prestació del servei durant 6 mesos o tot l’any, previsió de la demanda, anàlisi d’alternatives entre rutes directes o passant per l’estació intermodal amb augment de la freqüència amb la EMT des de l’aeroport i costos de cada alternativa i estudi ambiental del pla negociant amb tots els sectors implicats en el transport públic de les Illes Balears així com amb les diferents administracions afectades.

Intervencions

Per part del Grup Podem Illes Balears, el diputat David Martínez ha defensat quatre esmenes de modificació, que no han estat acceptades pel grup proposant; mentre que, al torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris: Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca), Olga Ballester (Mixt-Ciutadans) i Damià Borràs (Socialista).

Més informació ...
Documents