Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una iniciativa relativa a limitar els deures escolars

21 de marzo de 2017

El Parlament ha aprovat una Proposició no de llei del Grup Parlamentari MÉS per Menorca relativa a limitar els deures escolars amb la incoporació de dues esmenes transaccionades. Per a la defensa de la iniciativa ha intervingut el diputat Josep Castells, qui ha sotmès a debat i votació l'aprovació dels punts següents:

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació a impulsar la normativa conduent que les concrecions curriculars i programacions didàctiques dels centres educatius de les Illes Balears a partir del curs 2017-18 organitzin les activitats docents de manera que, com a norma general, els alumnes puguin assolir els objectius d’aprenentatge en l’horari lectiu i que, per tant, no es prescriguin feines fora d’aquest horari. (Amb esmena transaccionada del Grup Socialista)

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació a establir,  que els centres que ho considerin oportú, en el marc dels seus respectius projectes educatius, puguin preveure que determinades competències es treballin mitjançant activitats fora de l’horari lectiu i, en conseqüència, responguin a un plantejament inclòs en el projecte educatiu, fruit d’un plantejament coordinat de l’equip docent i sempre garantint que suposin una dedicació de temps llimitada i correctament distribuïda. (Amb esmena transaccionada del Grup Socialista)

Esmenes i fixació de posicions

A la iniciativa s'han presentat tres esmenes, dues del Grup Socialista i una del Grup Mixt (Ciutadans), les quals han estat exposades pels parlamentaris: Enric CasanovaXavier Pericay. Les dues primeres socialistes han estat acceptades amb transaccions i incorporades a la votació final.  Al torn de fixació de posicions han intervingut: Núria Riera (Popular), Laura Camargo (Podem Illes Balears), Bel Busquets (MÉS per Mallorca) i Maria Antònia Sureda (El Pi Proposta per les Illes Balears).

Votacions

La iniciativa, amb les esmenes transaccionades incorporades, s'ha sotmès a votació, essent aprovada per 37 vots a favor (MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem Illes Balears, Socialista, El Pi Proposta per les Illes Balears, Mixt -Xelo Huertas, Montserrat Seijas i Sílvia Tur) i 21 vots en contra (Popular, Mixt-Ciutadans).

Més informació ...