Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una moció relativa a les comissions o grups de treball sociosanitaris

28 de marzo de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat per assentiment una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a Política general del Govern en relació a les comissions o grups de treball sociosanitaris. La iniciativa que ha estat defensada pel diputat Vicent Serra, ha incorporat les tres esmenes formulades (una transaccionada), que han modificat el text inicial, el qual finalment ha quedat redactat de la manera següent: 

  • El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear grups de treball d’anàlisi i assessorament en l’elaboració dels diferents plans d’usos sociosanitaris, en relació als projectes sociosanitaris de salut que es desenvolupin a cada una de les illes.
  • El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears elaborar els diferents projectes econòmics d’inversions i de recursos sociosanitaris, i en Salut Mental, si escau, dins el pla de turnicitat per a totes les àrees sanitàries de les Illes Balears.
  • El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar el procés de participació a tots els nivells iniciat en relació al Nou Son Dureta, per tal d’elaborar, entre altres, el corresponent estudi de mobilitat.

Intervencions

Per part del Grup Socialista, amb la intervenció de la diputada Maria José Camps, s´han defensat tres esmenes de substitució que han estat acceptades pel grup proposant de la iniciativa.

En torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris Marta Maicas (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Mª Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca) i Montserrat Seijas (Mixt).

Més informació ...
Documents