Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una iniciativa relativa als aeroports de les Illes Balears

4 d'abril de 2017

Entre altres punts, la cambra autonòmica ha aprovat instar AENA i al Govern d'Espanya a revertir el procés de privatització d'AENA i a no amplir ni construir pistes noves a l'Aeroport de Palma.

El Ple del Parlament ha aprovat una Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a les necessitats de consens en les inversions anunciades per AENA a l'aeroport de Palma, així com les que prevegi a la resta d'aeroports de les Illes Balears. La iniciativa, defensada pel diputat Damià Borràs, a la qual se li han incorporat esmenes transaccionades del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, ha quedat finalment aprovada amb la redacció següent:

1. El Parlament de les Illes Balears insta AENA i el Govern d’Espanya a consensuar amb el Govern de les Illes Balears i a consultar amb el Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Palma així com les principals entitats i associacions de l’illa de Mallorca, l’abast i la conveniència de les actuacions previstes i anunciades a l’aeroport de Palma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta AENA i el Govern d’Espanya a  consensuar amb el Govern de les Illes Balears, així com a consultar amb el consell insular corresponent, l’ajuntament o els ajuntaments que pertoqui així com amb les entitats i associacions més representatives de la societat civil de l’illa on s’ubiqui l’aeroport en qüestió, totes aquelles inversions i actuacions que no estiguin directament vinculades a la seguretat, la sostenibilitat ambiental de les instal·lacions i el seu manteniment ordinari.

3. El Parlament de les Illes Balears reitera al Govern d’Espanya que adopti les mesures necessàries per fer efectiva la cogestió dels Aeroports, de manera que el govern de les Illes Balears, així com les principals institucions, associacions i entitats de la societat civil de les Illes Balears, participin de manera directa i efectiva en la gestió, programació i planificació dels aeroports de les Illes Balears des del manteniment del caràcter públic de la titularitat d'aquests. (Esmena del Grup Podem Illes Balears)

4. El Parlament de les Illes Balears insta a AENA i el Govern d'Espanya a no ampliar ni construir pistes noves a l'Aeroport de Palma per tal de no augmentar el nombre de vols davant la situació de col·lapse turístic que les Illes Balears estan patint. (Esmena transaccionada del Grup Podem Illes Balears)

5. El Parlament de les Illes Balears insta AENA a extremar el seguiment i vigilància del compliment estricte de les condicions exigibles en els contractes derivats dels concursos públics d'adjudicació dels serveis d'assistència a terra (halding) que presten als usuaris dels aeroports de les Illes Balears les companyies aèries, així com les terceres empreses que fan feina per aquestes. (Esmena transaccionada del Grup Podem Illes Balears)

6. El Parlament de les Illes Balears insta a AENA i el Govern d'Espanya a revertir el procés de privatització d'AENA. (Esmena transaccionada del Grup Podem Illes Balears)

7. El Parlament de les Illes Balears insta a AENA i el Govern d'Espanya a extremar el seguiment i vigilància del compliment estricte dels contractes, de manera especial pel que fa a les condicions i jornada laborals així com la qualitat de plantilla compromeses en les distintes especialitats laborals, les condicions dels centres de treball, la salut i la seguretat laborals així com els horaris de servei i temps d'atenció als usuaris i la qualitat d'aquesta atenció.  (Esmena transaccionada del Grup Podem Illes Balears)

8. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les legímites iniciatives que, en defensa dels seus drets, puguin emprendre els treballadors i les treballadores d'acord a allò que estableix a tal efecte la legislació laboral. (Esmena transaccionada del Grup Podem Illes Balears)

 

Intervencions

Per a la defensa de les 6 esmenes formulades pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, ha intervingut el diputat Carlos Saura. Mentre que, en torn de fixació de posicions, ho han fet Mabel Cabrer (Popular), David Abril (MÉS per Mallorca), Jaume Font (El Pi Proposta per les Illes Balears), Nel Martí (MÉS per Menorca) i Montserrat Seijas (Mixt).

 

 

 

 

 

 

 

Més informació ...