Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple aprova una Proposició no de llei relativa a drets del personal del sector públic i estabilització de les plantilles

4 d'abril de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat per la majoria de vots de la cambra, una proposició no de llei presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, relativa a drets del personal del sector públic i estabilització de les plantilles. La iniciativa, que ha estat defensada pels diputats Maria José Camps, Alberto Jarabo, Antoni Reus i Nel Martí, ha acordat l'aprovació dels següents punts:

1.- El Parlament de les Illes Balears, reconeix l'esforç que durant aquests anys han realitzat els empleats públics, que han sofert severes restriccions en les seves condicions laborals i retributives.

2.- El Parlament de les Illes Balears, insta el Govern d’Espanya a modificar la política de restricció a l'ocupació pública estable i de qualitat, i per tant l’insta a que elimini la taxa de reposició d'efectius, que ve llastrant i precaritzant l'ocupació pública des de l'any 2011 fins a l'actualitat.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a elaborar un Pla d'Ocupació i Ordenació de Recursos Humans i adoptar mesures que afavoreixin l'estabilitat en les Administracions.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a adaptar la legislació espanyola aplicable al Personal dels Serveis Públics, a la normativa europea per acabar amb l'ús discriminatori i abusiu de la contractació temporal en aquests.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a iniciar un procés extraordinari per donar estabilitat a l'ocupació en els Serveis Públics, a través d'una Oferta Pública d'Ocupació extraordinària que consolidi i estabilitzi les places estructurals vacants ocupades per personal temporal, en tots els sectors dels Serveis Públics, establint, igualment, controls perquè el percentatge de personal temporal mai superi el 5% de les places. (retirat in voce pel proponent).

 

Intervencions

Per part del Grup Parlamentari Popular, amb la intervenció del diputat Juan Manuel Lafuente, s'han defensat tres esmenes de modificació i una de supressió, que no han estat acceptades pel grup proposant de la iniciativa. En torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris Josep Melià (Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Xavier Pericay (Grup Mixt-Ciutadans).

Més informació ...