Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una iniciativa relativa als auxiliars tècnics educatius als centres de les Illes Balears

25 d'abril de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat una moció presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a política general del Govern pel que fa a gestió administrativa i serveis que presten els auxiliars tècnics educatius als centres de les Illes Balears  Dels 8 punts originaris, se n´han aprovat 5 i 3 punts gràcies a l´acceptació de algunes esmenes del Grup Podem Illes Balears. Per tant, la iniciativa, que ha estat defensada per la diputada Nuria Riera, ha quedat finalment redactada de la manera següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a analitzar la possibilitat d’establir la dependència orgànica i funcional del personal auxiliar tècnic educatiu de la Conselleria d’Educació i Universitats, per donar un servei d’assistència àgil i immediat en funció de les necessitats de cada moment; així com a modernitzar i agilitar la gestió administrativa d’autoritzacions i dotacions de places per a la contractació del personal ATE.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reconèixer les funcions corresponents al personal ATE de forma clara i adequada a la seva categoria laboral, així com a definir el perfil professional com a personal auxiliar del personal docent en l’atenció dels nins NEE.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a donar estabilitat laboral a la plantilla d’auxiliars tècnics educatius mitjançant la convocatòria d’oposicions amb la major agilitat possible, per eliminar la interinitat actual que suposa aproximadament el 35% del personal existent.

Quart. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a eliminar la temporalitat de les contractacions del personal auxiliar tècnic educatiu, amb contractacions fixes i a jornada completa per garantir els seus drets laborals i adequar el seu treball al calendari escolar d’1 de setembre a 31 d’agost.

Cinquè.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a agilitzar el diagnòstic de les necessitats especials, a fi de poder donar resposta el més aviat possible a tot l’alumnat que necessiti assistència per garantir la seva autonomia personal dins els centres educatius.

Sisè.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes balears a la informatització del procés d’adjudicació de places vacants com es fa a la Conselleria d´Educació.

Setè.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a oferir programes de formació específica pels ATE, d´acord amb les singularitats de l´atenció que requereixen els infants atesos pels ATE.

Vuitè.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme el concurs de trasllat d´acord amb el conveni col·lectiu, la normativa laboral i de funció pública.

Intervencions

Per part del Grup Podem Illes Balears, el diputat Salvador Aguilera ha defensat set esmenes d´addició dels punts 9 al 15, els quals han estat parcialment acceptades pel grup proposant. Per part del Grup MÉS per Menorca, el diputat Josep Castells ha retirat les esmenes que havia registrades. En torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris Bel Busquets (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Olga Ballester (Grup Mixt-Ciutadans) i Enric Casanova (Socialista).

Més informació ...
Documents