Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple rebutja el Projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat per la seva assignació insuficient d'inversió a les Illes Balears

25 d'abril de 2017

El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una proposició no de llei presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a rebuig als pressuposts generals de l'Estat per al 2017.

La iniciativa, que ha estat defensada pels parlamentaris Andreu Alcover (Socialista), Carlos Saura (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca) i Patricia Font (MÉS per Menorca), ha acordat els quatre punts següents:

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el Projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2017, per la seva assignació insuficient de recursos per inversió directa a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears defensa en la seva integritat el compliment en tota la seva extensió de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, com a símbol suprem del consens de tota la societat de les Illes Balears i de les forces polítiques que la representen al Parlament.

3. El Parlament de les Illes Balears insta tots els actors concernits a emprar els recursos al seu abast, en el tràmit parlamentari a les Corts espanyoles, per millorar les partides pressupostàries que els Pressupostos Generals de l’Estat hagin de destinar per a inversió a les Illes Balears el 2017.

4. El Parlament de les Illes Balears reclama a l’Estat el compliment dels Protocols signats per la Comissió Mixta Estat-Balears per temes d’economia, segons els termes establerts en els acords de 3 de desembre de 2015.

 

Intervencions

A la iniciativa s'hi han presentat quatre esmenes, dues per part del Grup Parlamentari Mixt-Ciutadans, que han estat exposades pel diputat Xavier Pericay, i les altres dues per part del Grup Parlamentari Popular, defensades pel diputat Antoni Camps. Les quatre esmenes no han estat acceptades pels grups proposants.

Al torn de fixació de posicions, ha intervingut el diputat Jaume Font del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.

 

Votacions

Exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació de la iniciativa separada per punts amb el resultat següent:

Punt 1.- Aprovat per 37 vots a favor i 20 vots en contra.

Punt 2.- Aprovat per unanimitat.

Punt 3.- Aprovat per 39 vots a favor i 18 abstencions.

Punt 4.- Aprovat per unanimitat.

 

Més informació ...