Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament no aprova una iniciativa per impulsar la tramitació i aprovació dels pressuposts generals de l'Estat

25 d'abril de 2017

El Ple del Parlament no ha aprovat una proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a impulsar un acord urgent entre els grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats per a la tramitació i l'aprovació dels pressuposts generals de l'Estat de 2017. La iniciativa acordada, defensada pel diputat Antoni Camps, pretenia l'aprovació del text següent:

El Parlament de les Illes Balears insta els grups polítics amb representació parlamentària a les Corts Generals a:

Primer. Establir les bases i aconseguir els acords necessaris  que permetin arribar a l'aprovació definitiva de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2017, i per als següents exercicis econòmics d'aquesta legislatura.

Segon. Impulsar un ampli acord per aconseguir la reforma del finançament local que compleixi amb les expectatives dels governs locals reclamades llarg temps.

Finalment, el Parlament de les Illes Balears acorda traslladar aquesta petició a la Vicepresidència del Govern d'Espanya, al ministre d'Hisenda i Funció Pública, als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés i del Senat i a la Junta de Govern de la FEMP.

Intervencions

El Grup Parlamentari MÉS per Menorca ha defensat la incorporació de tres esmenes, amb la intervenció del diputat Nel Martí, les quals no han estat acceptades pel grup proposant.

Tot seguit, en torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris següents: Laura Camargo (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi Proposta per les Illes Balears), Xavier Pericay (Mixt) i Maria José Camps (Socialista).

Més informació ...