Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova la Llei de cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de les Illes Balears

2 de mayo de 2017

La llei estableix el marc jurídic balear per adaptar-se a la llei bàsica estatal, atès que no hi havia un text de referència; també defineix la composició i el funcionament de les cambres, així com les funcions que podran desenvolupar.

El Ple del Parlament ha aprovat gràcies a l'assentiment de tots els diputats de la cambra el punt quart de l’ordre del dia del plenari d’avui, relatiu al dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de llei de cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de les Illes Balears.

El Projecte de llei ha estat presentat per part del Govern de les Illes Balears pel conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela.

Intervencions dels grups parlamentaris

Tot seguit, al torn de fixació de posicions per part dels portaveus del grups parlamentaris, han intervingut:  Santiago Tadeo (Popular), Carlos Saura (Podem Illes Balears), David Abril (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca), Xavier Pericay (Mixt) i Enric Casanova (Socialista).

Contingut de la llei

El Consell de Govern aprovà Projecte de llei de cambres de comerç de les Illes Balears, que estableix el marc jurídic per a aquests organismes, dia 27 de gener, atès que no hi havia un text normatiu autonòmic de referència que s’adaptàs a la llei bàsica estatal. Després d'elaborar el dictamen la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament, en sessió de dia 29 de març, i avui mateix l'aprovació del mateix, per part del Ple, la llei consta de 37 articles i diverses disposicions addicionals i transitòries que recullen la composició i el funcionament de les cambres i les seves funcions, i que també preveuen mecanismes que en permetran el finançament, entre altres aspectes.
 
La llei pretén ser un instrument que contribueixi a millorar la competitivitat de l’economia balear a través dels serveis que les cambres podran oferir a les petites i mitjanes empreses locals, des de la seva creació i consolidació fins a la seva expansió exterior, nacional o internacional.

 

Més informació ...
Documents