Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament pren en consideració modificar el Règim Especial de les Illes Balears

2 de mayo de 2017

Per segona vegada, el Parlament torna a encetar la possibilitat d'aprovar una tarifa màxima universal de 30 euros en quant al transport aeri per a trajectes interinsulars a l'arxipèlag de les Illes Balears, que haurà de ser ratificada pel Congrés dels Diputats.

Al cinquè punt de l'ordre del dia del Ple s'ha pres en consideració  la Proposició de llei presentada per tots els grups parlamentaris relativa a la modificació la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears.

A la Junta de Portaveus de dia 26 d'abril s'acordà que no hi hauria debat al plenari i que se sotmetria directament a votació la proposició de llei. Per tant, atès l'acord majoritari, el president del Parlament ha considerat que la iniciativa s'ha pres en consideració per assentiment de tots els grups parlamentaris de la cambra.

Contingut de la iniciativa

La iniciativa consisteix en la modificació de l’article 4 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears, de manera que quedi amb el següent redactat:

Article 4

Preus del transport marítim i aeri interinsular de viatger 

1) Als ciutadans residents de les Illes Balears se’ls ha d’aplicar la reducció a les tarifes dels serveis de transport marítim per als trajectes interinsulars a l’arxipèlag de les Illes Balears que és l’aplicable amb caràcter general als arxipèlags de l’Estat espanyol.

2) Quant al transport aeri per a trajectes intersinulars a l’arxipèlag de les Illes Balears s’aplicarà la tarifa màxima universal de 30 euros en règim de Declaració d’Obligació de Servei Públic, una vegada aquesta declaració hagi estat informada positivament pels organismes competents en base als criteris de necessitat i adequació fixats en el marc que regula l’establiments de serveis aeris dins la Unió Europea, que es regirà els requisits següents:

a) Tarifa màxima. La tarifa per trajecte no superarà mai el preu final de 30 euros, incloses les taxes.

b) Universalitat. S’aplicarà a tots els usuaris de cada una de les rutes establertes, amb independència del seu lloc de residència.

c) Es garantiran freqüències, capacitats i horaris adequats i suficients, que donin resposta a les necessitats de mobilitat entre les Illes, així com a l’accés a l’oferta de connectivitat que ofereix l’aeroport de Palma.

d) S’aplicaran descomptes sobre la tarifa màxima als menors de 14 anys i a les famílies nombroses.

Així mateix, a la disposició addicional es modifica el primer paràgraf  de l'apartat dos de la dipsoció addicional tretzena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2013, que quedaria redactada de la manera següent:

2. El percentatge de bonificació aplicable en els bitllets de transport marítim, amb vigència indefinida, per als trajectes directes, ja siguin d'anada o d'anada i tornada, entre les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears i les ciutats de Ceuta i Melilla, respectivament, i la resta del territori nacional serà del 50 per cent de la tarfia bonificable. S'aplicarà el mateix percentatge del 50% en els viatges interinsulars.

Més informació ...