Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a estudiar l'increment de la quota tributària de l'impost sobre estades turístiques

9 de mayo de 2017

Entre altres punts que han estat aprovats per la majoria de vots del Ple del Parlament d'una moció presentada pel Grup Podem Illes Balears.

El Ple del Parlament ha aprovat quatres dels 6 punts originaris d'una moció presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears relativa a declaració de l'Organització Mundial del Turisme, 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament. La iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Salvador Aguilera, amb la incorporació de dues esmenes, ha quedat finalment redactada i aprovada de la següent manera:

  • El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a estudiar l'increment de la quota tributària de l'impost sobre estades turístiques. (Amb esmena incorporada). 
  • El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a desenvolupar, allà on tengui competències, mesures concretes en matèria de transport públic com a alternativa contra la massificació a espais naturals protegits i àrees d'especial vulnerabilitat (Amb esmena incorporada).
  • El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur a terme mesures concretes per posar en marxa un model productiu diferent del monocultiu turístic que pugui garantir un repartiment més equitatiu de la riquesa entre els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.
  • El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a vetllar per l'aplicació i el compliment del codi ètic mundial pel turisme elaborat per l'ONU.

Intervencions

Durant el debat s´han debatut quatre esmenes de modificació, una presentada pels grups MÉS per Menorca i Grup Mixt, defensada pel diputat Josep Castells, que ha estat rebutjada pel proponent i tres presentades pels grups MÉS per Mallorca i Socialista, defensades pels parlamentaris Bel Oliver i Antoni Reus, que han estat parcialment acceptades pel proponent i que, en conjunt, han modificat el text inicial.

En torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris Álvaro Gijón (Popular) i Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

 

Votacions

La moció ha estat aprovada amb votació separada dels punts:

Punt 1.- Rebutjat per 8 vots a favor, 40 vots en contra i 8 abstencions.

Punt 2.- Aprovat amb esmena incorporada per 30 vots a favor, 25 vots en contra i 1 abstenció.

Punt 3.- Rebutjat per 17 vots a favor, 35 vots en contra i 4 abstencions.

Punt 4.- Aprovat amb esmena incoporada per 32 vots a favor, 20 vots en contra i 4 abstencions.

Punt 5.- Aprovat per 28 vots a favor, 20 vots en contra i 9 abstencions.

Punt 6. Aprovat per 33 vots a favor, 3 vots en contra i 21 abstencions.

Més informació ...