Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta els diputats i senadors de balears a les Corts Generals a defensar esmenes per impedir qualsevol modificació del sistema actual de descompte de resident

9 de mayo de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat una Proposició no de llei, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca, relativa a manteniment de l’actual sistema de descompte de resident.

Per a la defensa de la iniciativa dels grups parlamentaris que l’han signada, han intervingut: Damià Borràs (Socialista), Nel Martí (MÉS per Menorca), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), qui han proposat l’acord dels punts següents:

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a mantenir el sistema de descompte de resident per als vols amb els aeroports de la península amb les mateixes condicions i normativa que fins ara, amb independència que el viatge sigui fet amb caràcter particular, a través d'una contractació de grup o col·lectiva o bé a través de convenis o acords entre empreses i la companyia aèria prestadora del servei.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a prendre les iniciatives, accions i mesures que siguin necessàries per tal d’evitar l’aplicació de la mesura anunciada pel Ministeri de Foment.
  3. El Parlament de les Illes Balears insta els diputats i senadors representants de les Illes Balears a les Corts Generals a formular, presentar i defensar les esmenes que siguin necessàries (tant als pressupostos generals de l'Estat com a qualsevol altra possible iniciativa legislativa) per impedir qualsevol modificació del sistema actual de descompte de resident sempre que no hagi estat abans consensuada amb el Govern de les Illes Balears i els consells insulars i havent escoltat les principals entitats i associacions de caràcter econòmic i social de la nostra comunitat.

Intervencions

Al torn de fixació de posicions, han debatut la iniciativa els parlamentaris: Antoni Camps (Popular), Alberto Jarabo (Podem Illes Balears) i Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears).

Votacions

Exhaurit el debat, s'ha procedit a la votació separada dels punts de la iniciativa essent el resultat següent:

Punt 1 i 2.- Aprovats per unanimitat.

Punt 3.- Aprovat per 36 vots a favor, 1 en contra i 19 abstencions.

Més informació ...