Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova propostes d'actuació per als celíacs i intoleràncies alimentàries

9 de mayo de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat per unanimitat una Proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions amb la malaltia celíaca i altres intoleràncies alimentàries. La iniciativa, que ha estat defensada per la diputada Núria Riera, i que ha incorporat nombroses esmenes a la redacció originària, ha quedat finalment aprovada amb la redacció següent:

 1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incrementar les mesures de suport i col·laboració amb les associacions de celíacs de les Illes Balears i d’altres intoleràncies alimentàries específiques per impulsar iniciatives i accions relacionades amb l'ajuda al diagnòstic i la normalització dels aliments que aquests pacients poden ingerir. (Amb esmena incorporada de Podem Illes Balears)
 2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar campanyes específiques d'informació i conscienciació, en col·laboració amb les associacions, sobre la malaltia celíaca o la intolerància al gluten, així com sobre la resta d’intoleràncies alimentàries; i a actualitzar permanentment la llista d’aliments aptes per a celíacs i, en el seu cas, altres intolerants, procurant que sigui publicada per al seu accés general i gratuït. (Amb esmena incorporada de Podem Illes Balears).
 3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a adoptar totes les mesures fiscals i altres necessàries amb les quals s'aconsegueixi un abaratiment dels aliments sense gluten o elaborats específicament per a l’alimentació de persones amb aquesta o altres intoleràncies, i la seva equiparació a la resta d’aliments; així com establir diferents ajudes directes a persones que pateixen la malatia celíaca, independentment de la seva edat, en funció del grup poblacional (famílies nombroses, persones en autr o que rebin subsidi no contribuitu, persones jubilades, persones amb discapacitat, grups en risc d'exclusió social, etc). (Esmena modificació Podem Illes Balears).
 4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a afavorir l’accessibilitat dels productes i els aliments necessaris per a una dieta sense gluten o sense altres elements causants d’intoleràncies específiques a tots els establiments de venda d’alimentació, amb la major varietat i facilitat possible, per garantir l’accés a una dieta saludable i equilibrada als seus afectats.
 5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar conjuntament amb les associacions de persones celíaques perquè els establiment de restauració incloguin a les seves cartes i menús aliments sense gluten i igualment als centres escolars i sanitaris. (Esmena modificació Socialista i MÉS per Mallorca).
 6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a promoure que els establiments de restauració s'identifiquin com establiments amb cartes aptes per a celíacs i altres intoleràncies digestives. (Esmena modificació Socialista i MÉS per Mallorca).
 7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya i el Govern de les Illes Balears dins les seves competències a analitzar la possibilitat de donar un tractament especial assimilable al de les famílies nombroses a les famílies amb qualque membre celíac o diagnosticat amb intoleràncies alimentàries específiques. (Esmena modificació transaccionada Socialista).
 8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar treballant per medi del Servei de Seguretat Alimentària pel compliment tant del reglament de la UE sobre sobre la declaració d’al·lèrgens en establiments com de la Directiva UE 41/2009 sobre la composició i l'etiquetat dels productes alimentaris per a persones celíaques; així com potenciar la inspecció i el compliment de la normativa aplicable. (Esmena modificació transaccionada Socialista i Més per Mallorca).
 9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a continuar potenciant la formació dels professionals santiaris en la intolerància al gluten i altres al·lèrgies alimentàries per afavorir el diagnòstic precoç de la malaltia i millorar  la coordinació entre Atenció Primària i Atenció Hospitalària  millorant la informació des del Portal Web del Pacient. (Esmena modificació transaccionada Socialista i Més per Mallorca).
 10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure tant la formació inicial dels professionals de l'hostaleria, com la formació específica de personal de restauració ja en actiu, en qüestions de celiaquia i altres intoleràncies alimentàries. (Esmena d'addició Socialista i MÉS per Mallorca).
 11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a: a) Unificar el protocol d'actualització periòdica que permeti als professionals de la sanitat pública el diagnòstic precoç de la celiaquia. b) Ampliar la formació dels professionals sanitaris en relació a la detecció i diagnòstic de malalts celíacs. c) Posar en marxa una campanya de sensibilització del sector hoteler i la restauració, per millorar l'atenció dels celíacs als seus establiments. d) Incorporar el criteri d'afectat per la malaltia celíaca al barem per la concessió d'ajudes de menjador als centres educatius. (Esmena d'addició de Podem Illes Balears).
 12. El Parlament de les Illes Balears insta el Servicio Nacional de Salud a elaborar un mapa epidemiològic dels afectats per la intolerància al gluten, tal i com han sol·licitat les associacions de malalts. (Esmena d'addició MÉS per Menorca).
 13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'estat espanyol a crear un registre de pacients celíacs en col·laboració amb les associacions que els hi representa i els professionals sanitaris. (Esmena d'addició Podem Illes Balears).
 14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir de manera obligatòria que als centres públics (incloent-hi els sanitaris, educatius, socials, entre d'altres) que comptin amb serveis de cafeteria o menjador, ofereixin dietes sense gluten i que els treballadors disposin de formació adequada. (Esmena recovertida a addició de Podem Illes Balears).

Intervencions

Els grups parlamentaris han presentat vint-i-nou esmenes a la iniciativa, essent defensades pels parlamentaris Patricia Font (MÉS per Menorca), amb 1 esmena; Montserrat Seijas (Mixt), amb 3 esmenes; David Martínez (Podem Illes Balears), amb 7 esmenes; Vicenç Thomàs (Socialista) i Bel Busquets (MÉS per Mallorca), amb 9 esmenes presentades conjuntament.

Al torn de fixació de posicions dels grups que no han presentat esmenes, ha intervingut Maria Antònia Sureda pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.

 

Més informació ...