Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova per assentiment modificar el Règim Especial de les Illes Balears

16 de mayo de 2017

La iniciativa legislativa que proposa una tarifa plana màxima universal de 30 euros per als vols interinsulars dins la comunitat autònoma, haurà de ser defensada per tres diputats o diputades al Congrés.

Al darrer punt de l'ordre del dia del Ple s'ha aprovat per assentiment de tots els grups parlamentaris, la Proposició de llei de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears, presentada per tots els grups parlamentaris. L'aprovació s'ha duit a terme a després d'acordar-se la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única de la iniciativa legislativa.

Així, doncs, i sense debat, s'ha procedit a passar directament a la votació de la iniciativa, essent aprovada per assentiment.

Ara els grups parlamentaris tenen fins a dia 17 de maig a les 11.00 hores les propostes de nomenament dels tres diputats o diputades que han de defensar la proposició de llei al Congrés, per tal que la Mesa d'acord amb la Junta de Portaveus pugui designar els drets diputats o diputades, i a la propera sessió del Ple de la cambra comunicarà el nom de les persones designades.  

Contingut de la iniciativa

La iniciativa consisteix , entre altres, en la modificació de l’article 4 de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears, de manera que quedi amb el següent redactat:

Article 4

Preus del transport marítim i aeri interinsular de viatger 

1) Als ciutadans residents de les Illes Balears se’ls ha d’aplicar la reducció a les tarifes dels serveis de transport marítim per als trajectes interinsulars a l’arxipèlag de les Illes Balears que és l’aplicable amb caràcter general als arxipèlags de l’Estat espanyol.

2) Quant al transport aeri per a trajectes intersinulars a l’arxipèlag de les Illes Balears s’aplicarà la tarifa màxima universal de 30 euros en règim de Declaració d’Obligació de Servei Públic, una vegada aquesta declaració hagi estat informada positivament pels organismes competents en base als criteris de necessitat i adequació fixats en el marc que regula l’establiments de serveis aeris dins la Unió Europea, que es regirà els requisits següents:

a) Tarifa màxima. La tarifa per trajecte no superarà mai el preu final de 30 euros, incloses les taxes.

b) Universalitat. S’aplicarà a tots els usuaris de cada una de les rutes establertes, amb independència del seu lloc de residència.

c) Es garantiran freqüències, capacitats i horaris adequats i suficients, que donin resposta a les necessitats de mobilitat entre les Illes, així com a l’accés a l’oferta de connectivitat que ofereix l’aeroport de Palma.

d) S’aplicaran descomptes sobre la tarifa màxima als menors de 14 anys i a les famílies nombroses.

Més informació ...
Documents