Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern balear a elaborar un llistat d'habitatges buits

23 de mayo de 2017

El Ple del Parlament ha aprovat una moció del Grup Parlamentari Mixt relativa a la política del Govern en matèria d’habitatge, que estat defensada pel diputat Xavier Pericay. La iniciativa originària, prèvia a la seva votació, ha estat modificada quan el proponent ha acceptat algunes esmenes formulades. Exhaurit el debat, la iniciativa ha estat sotmesa a votació separada per punts, essent aprovats els següents per la majoria de vots de la cambra:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a:

  1. Elaborar, al llarg de l’any 2017, en col·laboració amb els ajuntaments i els consells, un llistat d’habitatges buits a les Illes Balears. Aquest llistat, un cop obtingut, s’haurà de mantenir actualitzat de manera que puguem disposar d’una relació fefaent de l’estat de l’habitatge de la nostra comunitat. (Esmena de modificació transaccionada de MÉS per Menorca).
  2. Presentar, al llarg de l’any 2017, un pla d’habitatge social 2017-2019 que inclogui les promocions d'habitatge públic previstes d’aquí a final de legislatura a cada una de les quatre illes –i, si n'és el cas, més enfora i tot d’aquest període–, així com la memòria econòmica corresponent. (Esmena de modificació transaccionada de Podem Illes Balears).
  3. Bonificar, a través de la reducció del tram autonòmic de l’IRPF, aquells propietaris d’habitatges que mantenguin un contracte de lloguer durant un mínim d’1 any. (Esmena de modificació transaccionada de Podem Illes Balears).
  4. El Parlament de les Illes Balears considera que el dret de l’habitatge ha de ser reconegut com a un dret subjectiu.(Esmena d’addició de Podem Illes Balears).

Intervencions

Els grups parlamentaris han presentat set esmenes a la iniciativa, essent defensades per Josep Melià (El Pi Proposta per les Illes Balears, amb 1 esmena), Patricia Font (MÉS per Menorca, amb altra esmena), i Aitor Morràs (Podem Illes Balears, amb 5 esmenes). Mentre que en torn de fixació de posicions, han intervingut: Sandra Fernández (Popular), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Damià Borràs (Socialista).