Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Ple no aprova una mociĆ³ del Grup Popular relativa a millores a l'impost de transmissions patrimonials

23 de mayo de 2017

Al quart punt de l’ordre del dia el Ple del Parlament ha debatut, votat i rebutjat una Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a millores a l’impost de transmissions patrimonials. Per a la defensa de la iniciativa ha intervingut Antoni Camps, qui ha proposat acordar els dos punts següents:

  1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar en un termini de dos mesos una proposta de modificació de l’article 10 del text refós de disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, en el sentit d’establir un sistema de bonificacions per als casos de transmissió patrimonial d'habitatge habitual a famílies nombroses.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a eliminar el tram del tipus impositiu de l'11% a l’Impost de Transmissions patrimonials a fi que el tipus màxim sigui del 10%, el mateix tipus que marca l’Impost sobre el Valor Afegit.

Intervencions

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, ha intervingut David Martínez; pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Antoni Reus; pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, Josep Melià; pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, Josep Castells; pel Grup Parlamentari Mixt Olga Ballester; i, finalment, pel Grup Parlamentari Socialista, Andreu Alcover.