Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern d'Espanya a rescatar les autopistes d'Eivissa

23 de mayo de 2017

Durant el debat de la moció el Ple ha guardat un minut de silenci per les víctimes de l’atemptat de Manchester al Regne Unit.

El Ple del Parlament ha aprovat una moció presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears relativa a política del Govern respecte a les autopistes d´Eivissa, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4646/17. La iniciativa, que ha estat defensada pel diputat Aitor Morrás, ha incorporat tres esmenes, quedant redactada de la manera següent:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a rescatar les autopistes d'Eivissa, com ja ho va fer amb les radials de Madrid.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a iniciar les accions legals oportunes per reclamar les indemnitzacions corresponents a les persones o empreses responsables dels sobrecostos derivats de les seves decisions o actuació respecte al projecte de les autopistes d'Eivissa.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer efectiu el pagament de les expropiacions que estiguin pendents i tinguin resolts els conflictes judicials.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a adequar, els punts de comptatge de vehicles a les necessitats reals, que siguin els que figuren als plecs dels projectes de les autopistes d'Eivissa i que la seva col·locació sigui la idònia per fer un recompte real del trànsit en tots els trams.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme les accions necessàries perquè l'empresa concessionària faci efectiva, no més tard de juliol del 2018, la retirada de totes les terres dipositades irregularment per aquesta, en la totalitat de les finques del grup empresarial Fiesta Hoteles, fent-se el Govern càrrec del trasllat perquè  en 2018 estiguin retirades, en cas que la concessionària es negués, repercutint el cost de la retirada  a les empreses responsables del dipòsit irregular, sempre que sigui legalment possible.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dur a terme el reequilibri econòmic dels contractes amb les concessionàries que sigui pertinent en funció de les accions dutes a terme pels punts anteriors.

(En negreta les modificacions efectuades per les esmenes)

 

Intervencions

Durant el debat s´han debatut tres esmenes de modificació, presentades pel Grup Socialista i defensades pel diputat Enric Casanova, les quals han estat acceptades pel proponent i, per tant, han modificat el text inicial. En torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris Miguel Jerez (Popular), David Abril (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta per les Illes Balears) i Nel Martí (MÉS per Menorca).

Votacions

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la moció separada per punts, essent aprovats tots ells amb el resultat següent:

Punt 1.- 33 vots a favor, 18 vots en contra i 0 abstencions.

Punt 2: 30 vots a favor, 1 vots en contra i 20 abstenció.

Punt 3: 47 vots a favor, 1 vots en contra i 3 abstencions.

Punt 4: 32 vots a favor, 20 vots en contra i 18 abstencions.

Punt 5: 30 vots a favor, 0 vots en contra i 21 abstencions.

Punt 6: 32 vots a favor, 0 vots en contra i 19 abstencions.

Més informació ...
Documents