Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament insta el Govern a aprovar el Pla director sectorial de mobilitat de les Illes Balears

6 de junio de 2017

El Ple aprova per unanimitat una moció del Grup El Pi-Proposta per les Illes Balears, a la qual s'han incorporat nombroses esmenes.

Al tercer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament, s’ha aprovat una moció del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears relativa al model de transport públic, la qual ha estat exposada i defensada pel diputat Jaume Font. La iniciativa ha estat aprovada per unanimitat amb l’acceptació de bona part de les esmenes formulades pels grups parlamentaris, les quals han modificat la redacció final de la moció:

1 El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar amb caràcter inicial, en un termini màxim de 9 mesos, el Pla director sectorial de mobilitat de les Illes Balears per tal de definir els canvis i les ampliacions necessàries per convertir, amb garanties de futur, l’actual sistema en un vertader servei públic, amb capacitat de ser una autèntica alternativa a l’ús del transport particular i transport marítim. (Esmena Socialista i MÉS per Mallorca transaccionada i esmena in voce GxF-PSIB).

1bis El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure les accions i els acords necessaris amb el Consell Insular de Mallorca per tal de fer efectiva, en el marc del nou Pla director sectorial de transports i les noves concessions de transport públic regular per carretera de l'illa de Mallorca, la transferència de la competència de transport públic per carretera, d'acord amb el que estableix l'Estatut d'Autonomia. (Esmena d'addició Socialista i MÉS per Mallorca).

1ter El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure les accions necessàries per tal de fer possible que els Consells Insulars de Mallorca, d'Eivissa, de Formentera i de Menorca puguin de3senvolupar amb suficiència, sempre d'acord amb les seves competències en matèria de transport públic regular per carretera allò que s'estableixi en el nou Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears. (Esmena d'addició Socialista i MÉS per Mallorca).

2 El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, a partir de l’aprovació del nou Pla director sectorial de mobilitat de les Illes Balears esmentat al punt anterior, a impulsar, d’acord amb els Consells Insulars i el Consorci de Transports de Mallorca, la implantació d’un sistema de transport públic de les Illes per als pròxims 20 anys, que inclogui, entre d’altres qüestions, l’ampliació de les línies ferroviàries actuals i millori les actuals connexions amb els principals punts neuràlgics de les illes (aeroports, hospitals,...) amb el mode de transport públic col·lectiu més adient en cada cas. (Esmena Socialista i MÉS per Mallorca transaccionada).

3 El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a posar en marxa accions per afavorir l’ús de vehicles elèctrics a les Illes que incloguin acords amb tots els ajuntaments de la comunitat per a la instal·lació de punts de recàrrega a tots els municipis i per convertir Formentera en la primera illa elèctrica.

4 El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar el Pla de Lluita contra l’Instrusisme en el Transport 2017 en col·laboració amb cadascun dels consells insulars per a la seva aplicació, i a revisar les disposicions normatives de la futura Llei de Transports de forma que permitin la lluita efectiva contra la competència deslleial que suposa el transport no regulat (Esmena de modificació Mixt GxF-PSIB)

5 El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a posar els mecanismes necessaris per evitar la concentració en grans empreses de les concessions de transport públic.

6 El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure les iniciatives normatives necessàries per tal d'aclarir les possibilitats d’intermediació que tenen els titulars d’una llicència o autorització de transport públic de viatgers en el transport discrecional de viatgers.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a, d’acord amb el Consell Insular de Formentera i el d’Eivissa, prendre les mesures pressupostàries que permetin fer front als descomptes de transport públic que s’han d’aplicar als residents de Formentera pel que fa a les línies d’autobús que enllacen Eivissa ciutat i amb l’aeroport i amb l’hospital de Can Misses, en base a allò que preveu l’actual Llei 4/2014 de 20 de juny de Transport Terrestre i Mobilitat Sostenible de les Illes Balears. (Esmena d’addició Mixt GxF-PSIB).

Intervencions

A la moció s’han presentat catorze esmenes per part dels grups parlamentaris, set del Grup Parlamentari Mixt (Gent per Formentera-PSIB) i altres set, presentades conjuntament pels grups parlamentaris Mixt i Socialista; les quals han estat defensades per Sílvia Tur, Damià Borràs i Joana Aina Campomar. El grup proposant ha acceptat dues esmenes del Grup Mixt i una in voce, mentre que pel que fa a les conjuntes de MÉS per Mallorca i Socialista n’ha acceptades quatre.

En torn de fixació de posicions, han intervingut els parlamentaris Álvaro Gijón (Popular), David Martínez (Podem Illes Balears), Patricia Font (MÉS per Menorca) i Montserrat Seijas (Mixt).

Més informació ...
Documents