Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament manifesta el seu suport a reduir la interinitat dels empleats públics de les plantilles a Salut, Educació i Serveis Socials

6 de junio de 2017

S’ha aprovat per unanimitat una esmena d’adició a una proposició no de llei del Grup Popular. La resta dels punts originaris han estat rebutjats per la majoria dels vots de la cambra.

El Ple del Parlament ha aprovat una esmena d’addició a una proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la reducció i reestructuració del sector públic instrumental. La iniciativa que ha estat defensada a l’hemicicle pel diputat Juan Manuel Lafuente, proposava l’aprovació dels següents dos punts, els quals han estat rebutjats per 23 vots a favor i 31 vots en contra:

  1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva voluntat clara de continuar amb el procés de reducció i reestructuració del sector públic instrumental.
  2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a presentar en un termini de dos mesos els objectius que té marcats i un calendari d’actuacions respecte del procés de reducció del sector públic instrumental.

Sí, en canvi, s’ha aprovat per unanimitat l’esmena d’addició del Grup Socialista, acceptada pel grup proposant que conté la redacció següent:

2bis. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la convocatòria de les places d’ocupació públiques anunciades en el marc de la reunió de la Mesa General de l’Empleat Públic amb l’objectiu de reduir la interinitat dels empleats públics i millorar l’estabilitat de les plantilles a Salut, Educació i Serveis Socials (Esmena d’addició del Grup Socialista)

Intervencions

Per a la defensa de les tres esmenes que ha formulat el Grup Parlamentari Socialista, ha intervingut María José Camps; de les quals una d’elles ha estat acceptades pel grup proposant. Mentre que, en torn de fixació de la posició per part de la resta dels grups parlamentaris han intervingut: Alberto Jarabo (Podem Illes Balears), Antoni Reus (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), Josep Castells (MÉS per Menorca), Josep Pericay (Mixt-Ciutadans).

Més informació ...