Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

El Parlament aprova una declaració institucional sobre les llengües de signes

13 de junio de 2017

L'accés a l'educació en condicions d'igualtat és un dret indiscutible per al conjunt de l'alumnat i, en el cas de molts nens i nenes sords, aquest accés es garanteix incloent la llengua de signes en el marc d'un enfocament bilingüe-bicultural basat en l'aprenentatge, el coneixement i l’ús tant de la llengua de signes com de la llengua oral de l'entorn.

Amb motiu del Dia Nacional de les Llengües de Signes Espanyoles, i coincidint amb el 10è aniversari del reconeixement legal d'aquestes llengües a Espanya, el Parlament de les Illes Balears declara el valor de la llengua de signes a l'educació, com a garant d'equitat, d’inclusió i de llibertat, una històrica i justa demanda de les Associacions de Persones Sordes de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, juntament amb la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears i la Confederació Estatal de Persones Sordes.

El col·lectiu de persones sordes és heterogeni i divers, a causa d'una sèrie de factors personals i contextuals. Sigui quina sigui la situació, totes i cadascuna de les persones sordes necessiten accedir a la informació i la comunicació per desenvolupar una vida independent i ser part activa del món. Per això, tot suma, i en l'àmbit educatiu un enfocament que contempli la llengua de signes, a més de la llengua oral de l'entorn, dotarà la persona sorda de totes les eines necessàries per al ple desenvolupament de la personalitat i l'efectiva participació en la vida social, cultural i laboral.

La voluntat dels individus i de les famílies no és suficient per garantir l'accés a l'educació en condicions d'igualtat, sinó que en el cas de les llengües de signes l'eix de les obligacions se situa en les polítiques públiques. Per això, cal que les administracions prenguem consciència que l'èxit acadèmic de les persones sordes passa per atendre també les seves necessitats i demandes respecte del desenvolupament efectiu dels seus drets lingüístics i de la promoció d'aquesta llengua a Espanya.

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat estableix l'obligació dels estats membres de facilitar l'aprenentatge de la llengua de signes així com de promoure la identitat lingüística de les persones sordes a fi de propiciar la seva participació plena i en igualtat de condicions a l'educació i com a membres de la comunitat; un mandat que ha de comprometre i ser assumit per totes les administracions públiques.

D'igual forma, convé tenir en compte el Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i la Llei 27/2007, que reconeix les llengües de signes espanyoles i els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues, sense oblidar que totes i cadascuna de les lleis educatives i ulteriors desenvolupaments inclouen en el seu articulat l'obligació de ser universalment accessibles i inclusives en qualsevol de les etapes educatives, inclosa l'educació superior.

Per tot l'anterior, qualsevol mesura que es prengui en consideració per avançar en polítiques educatives inclusives per a l'alumnat sord, han d'incorporar de forma unívoca les llengües de signes, no solament com a llengües de cultura i de comunicació sinó també com a llengües curriculars, i la imprescindible participació de professionals sords; si el que es pretén és dissenyar escoles en les quals tots puguin desenvolupar les seves veritables capacitats per contribuir en la construcció d'una societat cada vegada més justa i solidària.