Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

La regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears inicia la tramitació parlamentària

13 de junio de 2017

Al sisè i darrer punt de l’ordre del dia de la sessió plenària del Parlament, s’ha pres en consideració, per 32 vots a favor, 22 en contra i 3 abstencions, la Proposició de llei de regulació de les corregudes de toros a les Illes Balears, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Podem Illes Balears, Socialista, MÉS per Mallorca i Més per Menorca. Per a la seva defensa han intervingut els parlamentaris: Carlos Saura, Damià Borràs, Margalida Capellà i Patricia Font.

En torn en contra de la iniciativa ha intervingut, Miquel Jerez (Popular), i Xavier Pericay, mentre que en torn de fixació de posicions dels grups que no han intervingut ni a favor ni en contra ho ha fet Maria Antònia sureda, (El Pi, Proposta per les Illes Balears).

Un cop presa en considera la proposició de llei, demà dimecres, la Mesa del Parlament prendrà l’acord, si escau, de trametre-la a la Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals i obrir el termini perquè s’hi puguin presentar esmenes, elaborar-ne l’informe en ponència i redactar el dictamen en comissió, el qual, un cop aprovat, es remetrà al plenari per al debat i aprovació de la llei, si pertoca.

 

Contingut de la llei

Aquesta Llei té per objectiu regular els espectacles taurins celebrats en places de toros a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc estatal i estatutari vigent. La iniciativa legislativa està composta per 14 articles, 3 disposicions addicionals, 1 disposició derogatòria i 1 disposició final. Durant la tramitació parlamentària, sol·licitada per urgència,  s’hi podran incorporar esmenes formulades pels grups parlamentaris en ponència, en comissió o durant el seu debat final al Ple.

Més informació ...
Documents